Pracovné balíčky

WP1: Projektový manažment * WP2: Publicita a komunikácia * WP3: Vybudovanie Centra štrukturálnej biológie pre biomedicínu a biotechnológiu * WP4: Budovanie vedeckých kapacít a intelektuálneho potenciálu v oblasti molekulárnej a štrukturálnej biológie s dopadom na biomedicínske a biotechnologické postupy v cezhraničnom regióne * WP5: Biomedicínsky výskum založený na štrukturálnej biológii

 

WP1: Projektový manažment

Tento pracovný balík zabezpečí hladkú a efektívnu správu projektov, riadenie rizík a kvality. Projektoví manažéri v UMB SAV budú zodpovední za monitorovanie a podávanie správ o projektových činnostiach voči riadiacemu orgánu programu. Súčasťou pracovného balíka je aj organizácia a implementácia úvodného stretnutia, pravidelné projektové stretnutia s cieľom prediskutovať pokrok a kvalitu projektu, posúdiť rizikové faktory a naplánovať projektové činnosti na budúci rok.

 

WP2: Publicita a komunikácia

Hlavnou cieľovou skupinou projektu sú študenti a vedci z univerzít a výskumných ústavov, ale aj biotechnologické spoločnosti a začínajúce podniky so sídlom v regióne. Zúčastnia sa na podujatiach pre odborné publikum v rámci WP4 (konferencia o štrukturálnej biológii v Bratislave v roku 2021, 3 workshopy (vo Viedni 2019, 2021 a v Bratislave 2020) a semináre). Okrem toho sa na zvýšenie informovanosti o projektových činnostiach a ich prínosoch pre cezhraničný región použijú tlačové správy, oznámenia v sociálnych médiách (StruBioMol), ako aj pravidelne aktualizovaná webová stránka projektu. Zameriavame sa aj na medzinárodné spoločenstvo štruktúrnej a molekulárnej biológie a naša účasť na medzinárodných konferenciách zvýši medzinárodnú viditeľnosť a povedomie o projekte a zvýši vytváranie sietí a vedeckú výmenu.

 

WP3: Budovanie Centra štruktúrnej biológie pre biomedicínu a biotechnológiu

Cieľom pracovného balíka je obstarať moderné prístrojové vybavenie (Technológie) pre projektových partnerov, aby umožnili výskum a vzdelávanie v oblasti štrukturálnej biológie, biomedicíny a biotechnológií v oveľa vyššej kvalite ako predtým.

Prístroje na UMB SAV sa budú využívať na výskumné účely, na výučbu študentov a výskumných pracovníkov, a strategickí partneri a externí vedci budú môcť využívať túto novú prístrojovú techniku prostredníctvom programu „Open Access“ (WP4).

 

WP4: Budovanie vedeckých kapacít a intelektuálneho potenciálu v oblasti molekulárnej a štrukturálnej biológie s dopadom na biomedicínske a biotechnologické postupy v cezhraničnom regióne

Jednou z najväčších výziev v prihraničnom regióne je nedostatočná informovanosť o možnostiach využitia a význame štrukturálnej biológie, a to nielen v oblasti základného výskumu, ale najmä pokiaľ ide o možnosti aplikácie v oblasti zdravia a biotechnológie. Tento pracovný balík je venovaný riešeniu tejto výzvy prostredníctvom vzdelávacích aktivít pre odborníkov, študentov vysokých škôl a ďalších zainteresovaných strán z oboch zúčastnených regiónov, najmä prostredníctvom prednášok, seminárov, workshopov a konferencií. Internacionalizácia výrazne uľahčí vzájomné pôsobenie cezhraničných vedcov a študentov s medzinárodnými odborníkmi a vykonávanie niekoľkých činností zameraných na zviditeľnenie vedeckého výskumu v partnerských regiónoch a ich uplatnenie. UMB SAV v spolupráci s Viedenskou univerzitou zorganizuje niekoľko medzinárodných seminárov, konferencií, ako aj sériu seminárov s pozvanými medzinárodnými odborníkmi s cieľom posilniť možnosti vytvorenia komunikačných kanálov pre cezhraničný výskum v molekulárnej a štrukturálnej biológii.

 

WP5: Biomedicínsky výskum založený na štrukturálnej biológii

Ľudské patologické procesy, ako sú svalová dystrofia, srdcové arytmie, neurodegeneratívne choroby a rakovina, priamo súvisia s narušenou funkciou proteínov nevyhnutnou na udržanie ich správnej funkcie. Funkčné poruchy týchto proteínov sú spojené so štrukturálnymi zmenami, ktoré sa môžu vyskytnúť v dôsledku mutácií v génoch, ktoré ich kódujú, posttranslačných modifikácií, slabého skladania a poškodenia stresom (napr. oxidačné poškodenie).

V rámci tohto pracovného balíka sa zameriame na spoločnú charakterizáciu zmien v štruktúre a funkcií vybraných proteínov, ktoré sú predmetom vedeckého výskumu u oboch partnerov.