sav_logo
Semináre
Vedecké oddelenia
Organizačná štruktúra
Vedenie
Správna rada
Dozorná rada
Vedecká rada
MPV
Ekonomické oddelenie
Odborový zväz
Projekty
Patenty
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Ochrana osobných údajov
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 1,500]
Biologia
Plán odborných seminárov na ÚMB SAV, v. v. i. (2023/2024)
Semináre sa konajú v utorok o 14:00 v seminárnej miestnosti ÚMB SAV (ak nie je uvedené inak)
10. okt. 2023Mgr. Rachel Javorová
Príprava nových antibiotík a protinádorových látok génovými manipuláciami u streptomycét
7. nov. 2023Mgr. Iveta Jahodová
Štruktúra a funkcia PDZ domén v signalizácii proteínov
21. nov. 2023Mgr. Henrieta Havalová
Ako proteázy a stresové proteíny ovplyvňujú mitochondriálne funkcie
23. nov. 2023prof. Erik Bongcam-Rudloff (SLU, Uppsala. Sweden)
Decoding Nature's Blueprint: The Transformative Influence of Bioinformatics in the Biotechnological Age
28. nov. 2023Prof. William Shih (Wyss Institute Harvard University)
15:00
Multimikrónové criss-cross štruktúry vytvorené z DNA-origami lamiel
5. dec. 2023Mgr. Kristína Pápayová
Od štruktúry k funkcii: Analýza SLT domény z bakteriofága BFK20
12. dec. 2023Mgr. Adam Poláček
Alfa-Amylázová rodina GH57 v databáze CAZy
9. jan. 2024Mgr. Silvia Bágeľová Poláková, PhD. (Institute of Animal Biochemistry and Genetics)
Objasnenie nových molekulárnych dráh zodpovedných za potlačenie génovej expresie závislej od proteínov homologickej rekombinácie
23. jan. 2024Mgr. Silvia Žarnovičanová
Určenie pozície asymetrického septa v modelovom organizme Bacillus subtilis
30. jan. 2024RNDr. Marian Farkašovský, CSc.
Vznik vyšších štruktúr septínového komplexu
6. feb. 2024Prezentácia firmy Biotech (Josef Uskoba)
Proteínové interakcie: od charakterizácie základných štruktúr až po nanočastice pomocou Flow induced dispersion analysis (FIDA)
20. feb. 2024Prof. James J. Collins (MIT)
15:00
Syntetická biológia: biológia podľa návrhu
27. feb. 2024RNDr. Imrich Barák, DrSc.
Čo vieme o bakteriálnych nanotubách?
12. mar. 2024Mgr. Ján Jamroškovič, PhD.
G-kvadruplex DNA pre génové inžinierstvo baktérií
20. mar. 2024Mgr. Bohuš Kubala
Nešpecifické peroxygenázy sú nielen chlóroperoxidázy, ponúkajú široké využitie v biotechnológiách
26. mar. 2024Mgr. Filip Opaterný
Biosyntéza antibiotík a iných sekundárnych metabolitov s biologickými účinkami
9. apr. 2024Mgr. Patrik Babulic
Covid-19 a dlhý covid na molekulárnej úrovni - biomarkery, nástroje a ciele pre diagnostiku a terapiu
16. apr. 2024Prof. Katarína Mikušová
Odhaľovanie záhad biosyntézy bunkovej steny mykobaktérií
18. apr. 2024NanoTemperTechnologies Workshop
Workshop zameraný na biofyzikálne metódy na meranie afinity, stability a veľkosti proteínov, a proteín-proteínových interakcií.
19. apr. 2024NanoTemperTechnologies Workshop
Workshop zameraný na biofyzikálne metódy na meranie afinity, stability a veľkosti proteínov, a proteín-proteínových interakcií.
23. apr. 2024Mgr. Andrea Vetráková
Molekulárne mechanizmy sporulácie u Bacillus subtilis a ich biotechnologické využitie
14. máj 2024Prof. Mahmoud L. Nasr (BWH Harvard)
15:00
TBA
15. máj 2024Beckman
Princípy a aplikácie analytickej ultracentrifugácie
21. máj 2024Mgr. Dominika Galová
Epidemiológia vody/odpadovej vody: vývoj spoľahlivých molekulárno-biologických detekčných metód pre dohľad nad ohniskami epidémií
4. jún 2024Mgr. Nikola Klištincová
Skúmanie mikrobiálnych spoločenstiev v potravinách a výrobných prostrediach prostredníctvom amplikónovej a operónovej metagenomickej analýzy
7. jún 2024Mgr. Kateřina Kolková (Specion)
CD-spektroskopia: zlatý štandart zbaľovania bielkovín - Princípy a aplikácie
11. jún 2024Mgr. Milan Hučko
Bioinformatický prístup k identifikácii biomarkerov rezistencie na cisplatinu v testikulárnych nádoroch
18. jún 2024Mgr. Dominika Csölleiová
Štúdium biosyntézy a regulácie biologicky aktívnych sekundárnych metabolitov u streptomycét
25. jún 2024MSc. Francesca Maisto
TBA