sav_logo
Top results
Organization Structure
Executive Body
Management Board
Supervisory Board
Scientific Board
Departments
Labour Union
Seminars
PhD Study
Links
Journal Biologia[IF: 1.350]
Biologia
2021     2020     2019     2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     
Basic research
Influence of protein post-translational modifications on mitochondrial function

Authors: Keresztesová, B., Kunová, N., Bauer, J., Ondrovičová, G., Pevala, V., Kutejová, E.

Projects:
 1. VEGA 02/0075/18 – Faktory ovplyvňujúce dynamiku mitochondriálneho nukleoidu (Factors influencing mitochondrial nucleoid  dynamics)
 2. APVV-15-0375 – Posttranslačné modifikácie v mitochondriách a ich úloha v patologických procesoch (Posttranslational modifications in mitochondria and their role in pathological processes)
 3. APVV-19-0298 – Vzájomná inerakcia proteáz, šaperónov a kináz v mitochodriách pri strese spôsobenom patologickými stavmi (Mutual interaction of proteases, shaperones and kinases in mitochondria in stress caused by pathological conditions)

Publications:
 1. FRANKOVSKÝ, J.* - KERESZTESOVÁ, B.* - BELLOVÁ, J. - KUNOVÁ, N. - ČANIGOVÁ, N. - HANAKOVÁ, K. - BAUER, J. - ONDROVIČOVÁ, G. - LUKÁČOVÁ, V. - SIVÁKOVÁ, B. - ZDRÁHAL, Z. - PEVALA, V. - PROCHÁZKOVÁ, K. - NOSEK, J. - BARÁTH, P.** - KUTEJOVÁ, E.** - TOMÁŠKA, Ľ.** The yeast mitochondrial succinylome: Implications for regulation of mitochondrial nucleoids. In Journal of Biological Chemistry, 2021, vol. 297, no. 4, no. 101155 [16] p. (2020: 5.157 - IF, Q2 - JCR, 2.361 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC).
 2. KOTRASOVÁ, V.* - KERESZTESOVÁ, B.* - ONDROVIČOVÁ, G. - BAUER, J. - HAVALOVÁ, H. - PEVALA, V. - KUTEJOVÁ, E.** - KUNOVÁ, N** Mitochondrial kinases and the role of mitochondrial protein phosphorylation in health and disease. In Life-Basel, 2021, vol. 11, p. 82. (2020: 3.817 - IF, Q2 - JCR, 0.973 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC).
 3. HAVALOVÁ, H.* - ONDROVIČOVÁ, G.* - KERESZTESOVÁ, B. - BAUER, J. - PEVALA, V. - KUTEJOVÁ, E.** - KUNOVÁ, N.** Mitochondrial HSP70 chaperone system - the influence of post-translational modifications and involvement in human diseases. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 8077. (2020: 5.924 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC).

Basic research
Promoter cross-recognition of nine stress sigma factor SigB homologues in Streptomyces coelicolor A3 (2)

Authors: Ševčíková, B., Řežuchová, B., Mazuráková, V., Homerová, D., Nováková, R., Fecková, Ľ., Kormanec, J.

Projects:
VEGA 2/0026/20 – Signálne kaskády regulácie sigma faktorov RNA polymerázy pri odozve na stres, bunkovej a fyziologickej diferenciácii u pôdnych baktérií rodu Streptomyces. (Signaling cascades in RNA polymerase  sigma factor regulation in response to stress, cell and physiological differentiation of soil bacteria of the genus Streptomyces.)
Publications:
 1. ŠEVČÍKOVÁ, Beatrica - REŽUCHOVÁ, Bronislava - MAZURÁKOVÁ, Vladislava. - HOMEROVÁ, Dagmar - NOVÁKOVÁ, Renáta - FECKOVÁ, Ľubomíra - KORMANEC, Ján**. Cross-recognition of promoters by the nine SigB homologues present in Streptomyces coelicolor A3(2). In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 7849. (2020: 5.924 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC).
 2. KORMANEC, Ján** - REŽUCHOVÁ, Bronislava - NOVÁKOVÁ, Renáta. Screening systems for stable markerless genomic deletions/integrations in Streptomyces species. In Antimicrobial therapies : methods and protocols. - New York : Springer-Verlag, Humana Press, 2021, p. 91-141. ISBN 978-1-0716-1358-0.

Basic research
The role of Clostridioides difficile DivIVA in the formation of the division septum membrane during cell division

Authors: Labajová, N., Barák, I.

Projects:
 1. VEGA 2/0001/09 - Ako bunka nájde miesto asymetrického delenia počas sporulácie Bacillus subtilis. (How a cell finds a site of asymmetric division during sporulation of Bacillus subtilis.)
 2. APVV-18-0104 – Asymetrické bunkové delenie počas tvorby bakteriálnej endospóry. (Asymmetric cell division during bacterial endospore formation.)

Publications:
LABAJOVÁ, Naďa** - BARANOVA, Natalia - JURÁSEK, Miroslav - VÁCHA, Robert** - LOOSE, Martin - BARÁK, Imrich**. Cardiolipin-containing lipid membranes attract the bacterial cell division protein divIVA. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 8350. (2020: 5.924 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC).

Applied research
Poly (ℇ-caprolactone) encapsulated nanoparticles with essential oils with increased antimicrobial activity

Authors: Kapustová (Rusková), M., Puškárová, A., Bučková, M., Pangallo., D.

Projects:
VEGA 2/0059/19 – Kombinácia nanočastíc a esenciálnych olejov na zmiernenie biologického poškodenia rôznych typov stavebných materiálov (A combination of nanoparticles and essential oils in mitigation of biological damage to various types of building materials)
Publications:
 1. KAPUSTOVÁ, Magdaléna* - PUŠKÁROVÁ, Andrea - BUČKOVÁ, Mária - GRANATA, Giuseppe* - NAPOLI, Edoardo - ANNUŠOVÁ, Adriana - MESÁROŠOVÁ, Monika - KOZICS, Katarína - PANGALLO, Domenico** - GERACI, Coradda**. Biofilm inhibition by biocompatible poly(epsilon-caprolactone) nanocapsules loaded with essential oils and their cyto/genotoxicity to human keratinocyte cell line. In International Journal of Pharmaceutics, 2021, vol. 606, no. 12, art. no. 120846. (2020: 5.875 - IF, Q1 - JCR, 1.153 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC).
 2. KAPUSTOVÁ, Magdaléna* - GRANATA, Giuseppe* - NAPOLI, Edoardo - PUŠKÁROVÁ, Andrea - BUČKOVÁ, Mária - PANGALLO, Domenico** - GERACI, C.**. Nanoencapsulated essential oils with enhanced antifungal activity for potential application on agri-food, material and environmental fields. In Antibiotics, 2021, vol. 10, no. 31. (2020: 4.639 - IF, Q2 - JCR, 0.960 - SJR, Q1 - SJR).

International research projects
Antibacterial activity of honey as a qualitative parameter of honey linked to its biological functionality

Authors: Majtán, J., Bučeková, M., Godočíková, J., Bugárová, V.

Projects:
VEGA 2/0004/18 – Vplyv včelieho enzýmu glukózooxidáza na antibakteriálne vlastnosti medu a charakterizácia jeho produkcie a aktivity v podhltanových žľazách včely medonosnej -Apis mellifera (Influence of bee enzyme glucose oxidase on antibacterial properties of honey and characterization of its production and activity in the pharyngeal glands of honey bee -Apis mellifera).
Publications:
 1. BUGÁROVÁ, V. - GODOČÍKOVÁ, J. - BUČEKOVÁ, M. - BRODSCHNEIDER, R. - MAJTÁN, J.**. Effects of the carbohydrate sources nectar, sucrose and invert sugar on antibacterialactivity of honey and bee-processed syrups. In Antibiotics, 2021, vol. 10, no. 985. (2020: 4.639 - IF, Q2 - JCR, 0.960 - SJR, Q1 - SJR).
 2. MAJTÁN, J.** - BUČEKOVÁ, M. - KAFANTARIS, I. - SZWEDA, P. - HAMMER, K. - MOSSIALOS, D. Honey antibacterial activity: A neglected aspect of honey quality assurance as functional food. In Trends in Food Science and Technology, 2021, vol. 118, p. 870-886. (2020: 12.563 - IF, Q1 - JCR, 2.676 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC).