sav_logo
Doktorandské štúdium
Vedecké oddelenia
Organizačná štruktúra
Vedenie
Správna rada
Dozorná rada
Vedecká rada
MPV
Ekonomické oddelenie
Odborový zväz
Projekty
Patenty
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Ochrana osobných údajov
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 1,500]
Biologia

Ústav molekulárnej biológie, v. v. i.,  je externou vzdelávacou inštitúciou pre doktorandské štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v študijných odboroch:

 

Biológia (garant RNDr. Imrich Barák, DrSc.), študijné programy a ich kódy:

Genetika (dGEN_UMB)
Mikrobiológia (dMIV_UMB)
Molekulárna biológia (dMLB_UMB) 

Chémia (garant Ing. Štefan Janeček, DrSc.), študijný program a jeho kód:

Biochémia (dBIX_UMB) 

 

Pred prihlásením sa na doktorandské štúdium vám odporúčame konzultovať svoj záujem s príslušným školiteľom. 

Termín uzávierky podávania prihlášok na doktorandské štúdium býva štandardne 31. mája.  

 

 

Aktuálne vypísané témy pre doktorandské štúdium v AR 2024/2025:

 

Ako fosforylácie proteáz a stresových proteínov ovplyvňujú mitochondriálne funkcie
 
Amylolytické enzýmy – in silico prístupy k štúdiu ich sekvencií, štruktúr, špecificít a evolúcie 
 
Biologické účinky medu a jeho proteínových látok 
 
Biosyntéza nových biologicky aktívnych látok u streptomycét metódami génových manipulácií a syntetickej biológie 
 
DNA štruktúry u baktérií a ich využitie v génovom inžinierstve 
 
Charakterizácia mutácií ľudského srdcového ryanodínového receptora 2 asociovaných so srdcovými arytmiami 
 
Molekulárne princípy idiopatickej pľúcnej fibrózy 
 
Príprava fágových endolyzínov s antibakteriálnym účinkom voči patogénom 
 
Štúdium a charakterizácia regulácie bakteriálneho bunkového delenia Min proteínmi  
 
Vplyv DNA štruktúr na základné bunkové procesy u baktérií 
 
 

Aktuálny zoznam doktorandov na externom školiacom pracovisku ÚMB SAV v. v. i. k 09.03.2023:

 

od roku 2023

Patrik Babulic (genetika, školiteľ V. Leksa, interne)

Dominika Galová (molekulárna biológia, školiteľka A. Puškárová, interne)

Andrea Vetráková (genetika, školiteľ I. Barák, interne)

 

od roku 2022

Milan Hučko (molekulárna biológia, školiteľ Ľ. Kľučár, interne)

Bohuš Kubala (molekulárna biológia, školiteľ M. Zámocký, interne)

Nikola Klištincová (molekulárna biológia, školiteľka M. Bučková, interne)

Francesca Maisto (molekulárna biológia, školiteľ D. Pangallo, interne)

Filip Opaterný (molekulárna biológia, školiteľ J. Kormanec, externe) 

 

od roku 2021

Adam Poláček (biochémia, školiteľ Š. Janeček, interne)

Silvia Žarnovičanová (molekulárna biológia, školiteľ I. Barák, interne)


od roku 2020

Henrieta Havalová (biochémia, školiteľka G. Ondrovičová, interne)

Iveta Jahodová (biochémia, školiteľ F. Jurský, interne)

Ráchel Javorová (mikrobiológia, školiteľka R. Nováková, interne)

Kristína Papayová (molekulárna biológia, školiteľka G. Bukovská, interne)

 

od roku 2018

Evelína Kalocsaiová (molekulárna biológia, školiteľ I. Barák, interne, externe od 2022)

 

od roku 2017

Dominika Csölleiová (molekulárna biológia, školiteľ J. Kormanec, interne, prerušené štúdium)