sav_logo
Vedecké oddelenia
Vedecké oddelenia
Organizačná štruktúra
Vedenie
Správna rada
Dozorná rada
Vedecká rada
MPV
Ekonomické oddelenie
Odborový zväz
Projekty
Patenty
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Ochrana osobných údajov
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 1,500]
Biologia
Mikrobiálna ekológiaPangallo.jpg

Dr. Domenico Pangallo, DrSc.

vedúci oddelenia

Environmentálna a potravinová mikrobiológia

Dr. Domenico Pangallo, DrSc. (vedúci pracovnej skupiny)

Vedecká činnosť Laboratória environmentálnej a potravinovej mikrobiológie je zameraná na štúdium mikrobiálnych komunít zodpovedných za deterioráciu nášho kultúrneho dedičstva (nástenné maľby, drevené objekty, papier, pergamen, fotografie, textiílie, múmie, katakomby) a kvalitu tradičných slovenských potravín (syry, bryndza, slovenské vína) a tiež mnohých environmentálnych vzoriek (rastliny, vzorky zo vzduchu, pôdy, vody, metanogénna komunita bioreaktorov a syntetické polyméry) pomocou kultivačne závislých a kultivačne nezávislých metód. Okrem toho boli vyvinuté a optimalizované rôzne selekčné metódy na zoskupenie izolovaných mikroorganizmov. Oblasť vedecko-výskumnej činnosti laboratória smeruje k postupnému zavádzaniu molekulárno-biologických prístupov aj do spoločensko-vedných oblastí ako sú archívnictvo, knižné vedy, múzejníctvo, potravinárstvo a vinárstvo.

Laboratórium spolupracuje aj s ďalšími výskumnými skupinami na Slovensku, či už na pôde ústavov SAV (Ústav polymérov SAV, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Ústav ekológie lesa SAV, Ústav hudobnej vedy SAV, Ústav experimentálnej onkológie SAV) alebo v spolupráci s inými pracoviskami (Výskumný ústav potravinársky; Múzeum Betliar; Slovenská národná galéria; Slovenský národný archív; Slovenská národná knižica; Univerzita v Messine, Taliansko; Viedenská Univerzita, Rakúsko; Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario, Rím, Taliansko; Institute of Fermentation Technology and Microbiology at Lodz University of Technology; Department of Chemical Technology of Monument Conservation at University of Chemistry and Technology, Prague, National Cheng Kung University; Dep. of Environmental Engineering. Tainan City, Taiwan).

 Kolektív pracovníkov laboratória získal v roku 2016 cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce Deteriorácia kultúrneho dedičstva a kvalita tradicných slovenských potravín: štúdium ich mikrobiálnych komunít.

RESEARCHGATE profile 

 

Fylogenomická ekológia

RNDr. Marcel Zámocký, DrSc. (vedúci pracovnej skupiny)

Výskum nášho laboratória je zameraný hlavne na štúdium genomiky, expresie, štruktúry a funkcie štyroch superrodín hémových peroxidáz, jednej rodiny hémových kataláz a jednej rodiny mangánových kataláz s možnosťou využitia vybraných antioxidantov v biotechnológiách.

Hémové peroxidázy a katalázy sú esenciálne enzýmové antioxidanty, prítomné vo všetkých formách života, aj v bunkách anaeróbov. Ich systematickú klasifikáciu možno nájsť na  http://peroxibase.toulouse.inra.fr/. Umožňujú odstraňovať reaktívne zlúčeniny kyslíka ktoré pri vyšších koncentráciách môžu poškodtovať všetky základné stavebné zložky bunky. Katalázy dokonca produkujú kyslík podľa rovnice: 2H2O2=2H2O+O2. Zameriavame sa na štúdium paralógov peroxidáz a kataláz u mikroorganizmov. Zverejnenie genómu pôdnej huby Chaetomium cochliodes naším laboratóriom v spolupráci s BOKU univerzitou (BMC Genomics 2016 - zoznam publikácií) ukazuje typický príklad distribúcie aj expresie génov pre peroxidázy a katalázy v genóme jednobunkového pôdneho eukaryota. Naším cieľom je systematické vyhľadávanie tých najzaujímavejších variantov antioxidačných enzýmov a ich klonovanie a heterológna expresia. Prehľad publikácií k téme oxidačného stresu a enzýmových antioxidantov: https://www.researchgate.net/profile/Marcel_Zamocky

Okrem toho je náš výskum zameraný tiež na štúdium obranného mechanizmu nesporulujúcich baktérií (Escherichia coli - modelový organizmus) voči rôznym stresovým faktorom prostredia (hladovanie, zmena teploty, oxidačný a kadmiový stres) a na štúdium diverzity bakteriálnych spoločenstiev a genetickej variability determinantov rezistencie proti ťažkým kovom v prostredí znečistenom rôznymi toxickými kovmi. Naše pracovisko je vybavené aj zariadením pre prácu s biologickými faktormi klasifikovanými ako faktory 2. skupiny.

 

Zoznam pracovníkov

Vedeckí a odborní pracovníci:
     Dr. Domenico Pangallo, DrSc.
     RNDr. Marcel Zámocký, DrSc.
     RNDr. Mária Bučková, PhD.
     Mgr. Andrea Puškárová, PhD.
     RNDr. Peter Ferianc, CSc.
     Mgr. Lucia Kraková, PhD.
     RNDr. Katarína Chovanová, PhD.
     Mgr. Jelena Pavlovic, PhD.
     Mgr. Matej Planý, PhD.
     Mgr. Zuzana Farkas, PhD.
     Ing. Janka Harichová
Doktorandi:
     Mgr. Andrej Poljovka
     Mgr. Magdalena Ruskova
     Mgr. Bohuš Kubala
     Mgr. Nikola Klištincová
     Mgr. Francesca Maisto
     Mgr. Dominika Galova
Technickí pracovníci:
     Katarína Kválová
     Katarína Semešová Pírová

Medzinárodná vedecká spolupráca

 1. Department of Cellular and Molecular Biology-Microbiology of the Göteborg University, Göteborg, Švédsko
 2. Department of Chemistry, Division of Biochemistry, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna Institute of Biotechnology, Vienna, Rakúsko

Vybrané publikácie

 1. Filgueiras, J.P., Zamocky, M., Turchetto-Zolet, A.C.
  Unraveling the evolutionary origin of the P5CS gene: a story of gene fusion and horizontal transfer.
  (2024) Front. Mol. Biosci. 11: 1341684-.
 2. Farkas, B., Vojtkova, H., Farkas, Z., Pangallo, D., Kasak, P., Lupini, A., Kim, H., Urik, M., Matus, P.
  Involvement of Bacterial and Fungal Extracellular Products in Transformation of Manganese-Bearing Minerals and Its Environmental Impact.
  (2023) Int J Mol Sci 24: 9215-.
 3. Farkas, Z., Puskarova, A., Opalkova Siskova, A., Poljovka, A., Zamocky, M., Vadkerti, E., Urik, M., Farkas, B., Buckova, M., Krakova, L., Pangallo, D.
  Evaluation of enzymatic stamp removal strategies on handmade (cellulose-based) and machine-made (lignin-containing) papers.
  (2023) Int. J. Biol. Macromol. 242: 124599-.
 4. Hofbauerova, M., Ruskova, M., Puskarova, A., Buckova, M., Annusova, A., Majkova, E., Siffalovic, P., Granata, G., Napoli, E., Geraci, C., Pangallo, D.
  Protection and Disinfection Activities of Oregano and Thyme Essential Oils Encapsulated in Poly(?-caprolactone) Nanocapsules.
  (2023) Molecules 28: 1018-.
 5. Jardim-Messeder, D., De Souza, Y., Correa Lavaquial, L., Cassol, D., Galhego, V., Bastos, G.A., Felix-cordeiro, T., Correa, R.L., Zamocky, M., Margis-Pinheiro, M., Sachetto-Martins, G.
  Ascorbate-Glutathione Cycle Genes Families in Euphorbiaceae: Characterization and Evolutionary Analysis.
  (2023) Biology-Basel 12(1): 19-.
 6. Jardim-Messeder, D., Caverzan, A., Balbinott, N., Menguer, P.K., Paiva, A.L., Lemos, M., Cunha, J.R., Gaeta, M.L., Costa, M., Zamocky, M., Saibo, N.J., Silveira, J.A., Margis, R., Margis-Pinheiro, M.
  Stromal Ascorbate Peroxidase (OsAPX7) Modulates Drought Stress Tolerance in Rice (Oryza sativa).
  (2023) Antioxidants 12(2): 387-.
 7. Pavlovic, J., Puskarova, A., Plany, M., Farkas, Z., Ruskova, M., Kvalova, K., Krakova, L., Buckova, M., Pangallo, D.
  Colored stains: Microbial survey of cellulose-based and lignin rich papers.
  (2023) Int. J. Biol. Macromol. 241: 124456-.
 8. Plany, M., Sitarcik, J., Pavlovic, J., Budis, J., Korenova, J., Kuchta, T., Pangallo, D.
  Evaluation of bacterial consortia associated with dairy fermentation by ribosomal RNA (rrn) operon metabarcoding strategy using MinION device.
  (2023) Food Biosci. 51: 102308-.
 9. Poljovka, A., Musil, M., Bednar, D., Chovanova, K., Bauerova-Hlinkova, V., Bellova, J., Kohutova, L., Barath, P., Zamocky, M.
  Comparison of Fungal Thermophilic and Mesophilic Catalase-Peroxidases for Their Antioxidative Properties.
  (2023) Antioxidants 12(7): 1382-.
 10. Ruskova, M., Opalkova Siskova, A., Mosnackova, K., Gago, C., Guerreiro, A., Buckova, M., Puskarova, A., Pangallo, D., Antunes, M.D.
  Biodegradable Active Packaging Enriched with Essential Oils for Enhancing the Shelf Life of Strawberries.
  (2023) Antioxidants 12: 755-.
 11. Ruskova, M., Buckova, M., Puskarova, A., Cichova, M., Janska, V., Achs, A., Subr, Z., Kuchta, T., Pangallo, D.
  Comparison of ordinary reverse transcription real-time polymerase chain reaction (qRT-PCR) with a newly developed one-step single-tube nested real-time RT-PCR (OSN-qRT-PCR) for sensitive detection of SARS-CoV-2 in wastewater.
  (2023) Environ. Sci. Pollut. Res. 30: 95579-.
 12. Sanmartin, P., Bosch-Roig, P., Pangallo, D., Krakova, L., Serrano, M.
  Unraveling disparate roles of organisms, from plants to bacteria, and viruses on built cultural heritage.
  (2023) Appl. Microbiol. Biotechnol. 107: 2027-2037.
 13. Zamocky, M., Ferianc, P.
  Discovering the deep evolutionary roots of serum amyloid A protein family.
  (2023) Int. J. Biol. Macromol. 252: 126537-.
 14. Zamocky, M., Hofbauer, S., Gabler, T., Furtmuller, P.G.
  The Molecular Evolution, Structure, and Function of Coproporphyrinogen Oxidase and Protoporphyrinogen Oxidase in Prokaryotes.
  (2023) Biology-Basel 12: 1527-.
 15. Gomes, M.P., Akiyama Kitamura, R.S., Marques, R.Z., Locatelli Barbato, M., Zamocky, M.
  The Role of H2O2-Scavenging Enzymes (Ascorbate Peroxidase and Catalase) in the Tolerance of Lemna minor to Antibiotics: Implications for Phytoremediation.
  (2022) Antioxidants 11(1): 151-.
 16. Jardim-Messeder, D., Zamocky, M., Sachetto-Martins, G., Margis-Pinheiro, M.
  Chloroplastic ascorbate peroxidases targeted to stroma or thylakoid membrane: The chicken or egg dilemma.
  (2022) FEBS Lett. 596(23): 2989-3004.
 17. Kityk, A.A., Protsenko, V., Danilov, F., Bobrova, L., Hnatko, M., Pavlik, V., Soltys, J., Labudova, M., Ruskova, M., Pangallo, D.
  Design of Ti-6Al-4V alloy surface properties by galvanostatic electrochemical treatment in a deep eutectic solvent Ethaline.
  (2022) Surf. Coat. Technol. 429: 127936-.
 18. Opalkova Siskova, A., Mosnackova, K., Musiol, M., Opalek, A., Buckova, M., Rychter, P., Andicsova Eckstein, A.
  Electrospun Nisin-Loaded Poly(epsilon-caprolactone)-Based Active Food Packaging.
  (2022) Materials 15: 4540-.
 19. Pavlovic, J., Sclocchi, M.C., Plany, M., Ruggiero, D., Puskarova, A., Buckova, M., Soltys, K., Colaizzi, P., Riccardi, M.L., Pangallo, D., Pinzari, F.
  The microbiome of candle beeswax drops on ancient manuscripts.
  (2022) Int. Biodeterior. Biodegrad. 174: 105482-.
 20. Pavlovic, J., Bosch-Roig, P., Ruskova, M., Plany, M., Pangallo, D., Sanmartin, P.
  Long-amplicon MinION-based sequencing study in a salt-contaminated twelfth century granite-built chapel.
  (2022) Appl. Microbiol. Biotechnol. 106: 4297-4314.
 21. Pavlovic, J., Farkas, Z., Krakova, L., Pangallo, D.
  Color Stains on Paper: Fungal Pigments, Synthetic Dyes and Their Hypothetical Removal by Enzymatic Approaches.
  (2022) Appl. Sci.-Basel 12: 9991-.
 22. Ruskova, M., Buckova, M., Achs, A., Puskarova, A., Wu, J.H., Kuchta, T., Subr, Z., Pangallo, D.
  Useful molecular tools for facing next pandemic events: Effective sample preparation and improved RT-PCR for highly sensitive detection of SARS-CoV-2 in wastewater environment.
  (2022) Int. J. Hyg. Environ. Health. 245: 114017-.
 23. Zamocky, M., Musil, M., Danchenko, M., Ferianc, P., Chovanova, K., Barath, P., Poljovka, A., Bednar, D.
  Deep Insights into the Specific Evolution of Fungal Hybrid B Heme Peroxidases.
  (2022) Biology-Basel 11(3): 459-.
 24. Zamocky, M., Harichova, J.
  Evolution of Heme Peroxygenases: Ancient Roots and Later Evolved Branches.
  (2022) Antioxidants 11(5): 1011-.
 25. Zamocky, M.
  Discovering Diverse Roles of Peroxidases and Catalases in Photosynthetic and Non-Photosynthetic Eukaryotes.
  (2022) Antioxidants 11(12): 2337-.
 26. Danko, M., Mosnackova, K., Vykydalová, A., Kleinova, A., Puskarova, A., Pangallo, D., Bujdos, M., Mosnacek, J.
  Properties and Degradation Performances of Biodegradable Poly (lactic acid)/Poly (3-hydroxybutyrate) Blends and Keratin Composites.
  (2021) Polymers 13: 2693-.
 27. Farkas, B., Bujdos, M., Polak, F., Matulova, M., Cesnek, M., Duborska, E., Zverina, O., Kim, H., Danko, M., Kisova, Z., Matus, P., Urik, M.
  Bioleaching of Manganese Oxides at Different Oxidation States by Filamentous Fungus Aspergillus niger.
  (2021) J. Fungi 7: 808-.
 28. Farkas, B., Vojtkova, H., Bujdos, M., Kolencik, M., Sebesta, M., Matulova, M., Duborska, E., Danko, M., Kim, H., Kucova, K., Kisova, Z., Matus, P., Urik, M.
  Fungal Mobilization of Selenium in the Presence of Hausmannite and Ferric Oxyhydroxides.
  (2021) J. Fungi 7: 810-.
 29. Kapustova, M., Granata, G., Napoli, E., Puskarova, A., Buckova, M., Pangallo, D., Geraci, C.
  Nanoencapsulated Essential Oils with Enhanced Antifungal Activity for Potential Application on Agri-Food, Material and Environmental Fields.
  (2021) Antibiotics-Basel 10: 31-.
 30. Kapustova, M., Puskarova, A., Buckova, M., Granata, G., Napoli, E., Annusova, A., Mesarosova, M., Kozics, K., Pangallo, D., Geraci, C.
  Biofilm inhibition by biocompatible poly(?-caprolactone) nanocapsules loaded with essential oils and their cyto/genotoxicity to human keratinocyte cell line.
  (2021) Int. J. Pharm. 606: 120846-.
 31. Kisova, Z., Pavlovic, J., Sefcikova, L., Buckova, M., Puskarova, A., Krakova, L., Opalkova Siskova, A., Kleinova, A., Machatova, Z., Pangallo, D.
  Removal of overpainting from an historical painting of the XVIII Century: a yeast enzymatic approach.
  (2021) J Biotechnol 335: 55-64.
 32. Lazzarotto, F., Koprovski Menguer, P., Del Bem, L.E., Zamocky, M., Margis-Pinheiro, M.
  Ascorbate Peroxidase Neofunctionalization at the Origin of APX-R and APX-L: Evidence from Basal Archaeplastida.
  (2021) Antioxidants 10: 597-.
 33. Marvasi, M., Pangallo, D., Cavalieri, D., Poyatos-Jimenez, F.
  Editorial: Multi-Omics Revolution in Microbial Cultural Heritage Conservation.
  (2021) Front Microbiol 12: 720509-.
 34. Opalkova Siskova, A., Buckova, M., Kronekova, Z., Kleinova, A., Nagy, S., Rydz, J., Opalek, A., Slavikova, M., Eckstein Andicsova, A.
  The Drug-Loaded Electrospun Poly(?-Caprolactone) Mats for Therapeutic Application.
  (2021) Nanomaterials 11: 922-.
 35. Opalkova Siskova, A., Mosnackova, K., Hruza, J., Frajova, J., Opalek, A., Buckova, M., Kozics, K., Peer, P., Eckstein Andicsova, A.
  Electrospun Poly(ethylene Terephthalate)/Silk Fibroin Composite for Filtration Application.
  (2021) Polymers 13: 2499-.
 36. Pavlovic, J., Cavalieri, D., Mastromei, G., Pangallo, D., Perito, B., Marvasi, M.
  MinION technology for microbiome sequencing applications for the conservation of cultural heritage.
  (2021) Microbiol. Res. 247: 126727-.
 37. Plany, M., Pinzari, F., Soltys, K., Krakova, L., Cornish, L., Pangallo, D., Jungblut, A.D., Little, B.
  Fungal-induced atmospheric iron corrosion in an indoor environment.
  (2021) Int. Biodeterior. Biodegrad. 159: 105204-.
 38. Sidari, R., Zenisova, K., Tobolkova, B., Belajova, E., Cabicarova, T., Buckova, M., Puskarova, A., Plany, M., Kuchta, T., Pangallo, D.
  Wine Yeasts Selection: Laboratory Characterization and Protocol Review.
  (2021) Microorganisms 9: 2223-.
 39. Simonovicova, A., Vojtkova, H., Nosalj, S., Pieckova, E., Svehlakova, H., Krakova, L., Drahovska, H., Stalmachova, B., Kucova, K., Pangallo, D.
  Aspergillus niger Environmental Isolates and Their Specific Diversity Through Metabolite Profiling.
  (2021) Front Microbiol 12: 1546-.
 40. Trenz, T.S., Delaix, C.L., Turchetto-Zolet, A.C., Zamocky, M., Lazzarotto, F., Margis-Pinheiro, M.
  Going Forward and Back: The Complex Evolutionary History of GPx.
  (2021) Biology-Basel 10: 1165-.
 41. Zain, G., Buckova, M., Mosnackova, K., Dohanosova, J., Opalkova Siskova, A., Micusik, M., Kleinova, A., Matus, P., Mosnacek, J.
  Antibacterial cotton fabric prepared by surface-initiated photochemically induced atom transfer radical polymerization of 2-(dimethylamino) ethyl methacrylate with subsequent quaternization.
  (2021) Polym. Chem. 12: 7073-7084.
 42. Zenisova, K., Cabicarova, T., Sidari, R., Kolek, E., Pangallo, D., Szemes, T., Kuchta, T.
  Effects of co-fermentation with Lachancea thermotolerans or Metschnikowia pulcherrima on concentration of aroma compounds in Pinot Blanc wine.
  (2021) J. Food Nutr. Res 60: 87-91.
 43. Bertelli, M., Kiani, A.K., Paolacci, S., Manara, E., Kurti, D., Dhuli, K., Bushati, V., Miertus, J., Pangallo, D., Baglivo, M., Beccari, T., Michelini, S.
  Hydroxytyrosol: A natural compound with promising pharmacological activities.
  (2020) J Biotechnol 309: 29-33.
 44. Bohmer, M., Smolak, D., Zenisova, K., Caplova, Z., Pangallo, D., Puskarova, A., Buckova, M., Cabicarova, T., Budis, J., Soltys, K., Rusnakova, D., Kuchta, T., Szemes, T.
  Comparison of microbial diversity during two different wine fermentation processes.
  (2020) FEMS Microbiol. Lett. 367: fnaa150-.
 45. Chovanova, K., Bohmer, M., Poljovka, A., Budis, J., Harichova, J., Szemes, T., Zamocky, M.
  Parallel Molecular Evolution of Catalases and Superoxide Dismutases - Focus on Thermophilic Fungal Genomes.
  (2020) Antioxidants 9: E1047-.
 46. Kisova, Z., Soltysova, A., Buckova, M., Beke, G., Puskarova, A., Pangallo, D.
  Studying the Gene Expression of Penicillium rubens Under the Effect of Eight Essential Oils.
  (2020) Antibiotics-Basel 9: 343-.
 47. Kisova, Z., Plany, M., Pavlovic, J., Buckova, M., Puskarova, A., Krakova, L., Kapustova, M., Pangallo, D., Soltys, K.
  Biodeteriogens Characterization and Molecular Analyses of Diverse Funeral Accessories from XVII Century.
  (2020) Appl. Sci.-Basel 10: 5451-.
 48. Kityk, A.A., Pavlik, V., Boca, M., Pangallo, D., Kapustova, M., Halahovets, Y.
  Electrochemical Surface Treatment to Enhance Corrosion Resistance and Bioresistance of Medical-Grade Stainless Steels.
  (2020) J. Mater. Eng. Perform. 29: 5985-5994.
 49. Kubinec, R., Blasko, J., Galbava, P., Jurdakova, H., Sadecka, J., Pangallo, D., Buckova, M., Puskarova, A.
  The antifungal activity of vapour phase of odourless thymol derivate.
  (2020) PeerJ 8: e9601-.
 50. Mackulak, T., Medvecka, E., Stanova, A., Brandeburova, P., Grabic, R., Golovko, O., Marton, M., Bodik, I., Medvedova, A., Gal, M., Plany, M., Kromka, A., Spalkova, V., Skulcova, A., Horakova, I.
  Boron doped diamond electrode - The elimination of psychoactive drugs and resistant bacteria from wastewater..
  (2020) VACUUM 171: 108957-.
 51. Mancos, M., Sramkova, Z., Peterkova, D., Vidova, B., Godany, A.
  Functional expression and purification of tailor-made chimeric endolysin with the broad antibacterial spectrum.
  (2020) Biologia 75: 2031-2043.
 52. Mihalikova, N., Harichova, J., Zamocky, M., Kamlarova, A., Ferianc, P.
  A new type strain of Pseudomonas putida NM-CH-I15-I isolated from a nickel-contaminated soil in southwest Slovakia harbouring the czcA-NM15I resistance determinant.
  (2020) Gen. Physiol. Biophys. 39: 301-318.
 53. Simonovicova, A., Kupka, D., Nosalj, S., Krakova, L., Drahovska, H., Bartova, Z., Vojtkova, H., Boturova , K., Pangallo, D.
  Differences in metabolites production using the Biolog FF Microplate (TM) system with an emphasis on some organic acids of Aspergillus niger wild type strains.
  (2020) Biologia 75: 1537-1546.
 54. Soltys, K., Plany, M., Biocca, P., Vianello, V., Buckova, M., Puskarova, A., Sclocchi, M.C., Colaizzi, P., Bicchieri, M., Pangallo, D., Pinzari, F.
  Lead soaps formation and biodiversity in a XVIII Century wax seal coloured with minium.
  (2020) Environ. Microbiol 22: 1517-1534.
 55. Zamocky, M., Kamlarova, A., Maresch, D., Chovanova, K., Harichova, J., Furtmuller, G.
  Hybrid Heme Peroxidases from Rice Blast Fungus Magnaporthe oryzae Involved in Defence against Oxidative Stress.
  (2020) Antioxidants 9: E655-.
 56. Benkovicova, M., Kisova, Z., Buckova, M., Majkova, E., Siffalovic, P., Pangallo, D.
  The Antifungal Properties of Super-Hydrophobic Nanoparticles and Essential Oils on Different Material Surfaces.
  (2019) Coatings 9: 176-.
 57. Chovanova, K., Kamlarova, A., Maresch, D., Harichova, J., Zamocky, M.
  Expression of extracellular peroxidases and catalases in mesophilic and thermophilic Chaetomia in response to environmental oxidative stress stimuli.
  (2019) Ecotox. Environ. Safe 181: 481-490.
 58. Gafrikova, J., Hanajik, P., Vykoukova, I., Zvarik, M., Ferianc, P., Drahovska, H., Puskarova, A.
  Dystric Cambisol properties at windthrow sites with secondary succession developed after 12 years under different conditions in Tatra National Park.
  (2019) Biologia 74: 1099-1114.
 59. Jeszeova, L., Benzova, R., Glustíkova, M., Siskova, A., Kisova, Z., Plany, M., Krakova, L., Bauerova-Hlinkova, V., Pangallo, D.
  Biocleaning of historical documents: The use and characterization of bacterial enzymatic resources.
  (2019) Int. Biodeterior. Biodegrad. 140: 416-112.
 60. Kozics, K., Buckova, M., Puskarova, A., Kalaszova, V., Cabicarova, T., Pangallo, D.
  The Effect of Ten Essential Oils on Several Cutaneous Drug-Resistant Microorganisms and Their Cyto/Genotoxic and Antioxidant Properties.
  (2019) Molecules 24: 4570-.
 61. Pangallo, D., Krakova, L., Puskarova, A., Soltys, K., Buckova, M., Korenova, J., Budis, J., Kuchta, T.
  Transcription activity of lactic acid bacterial proteolysis-related genes during cheese maturation.
  (2019) Food Microbiol. 82: 416-425.
 62. Plany, M., Czolderova, M., Krakova, L., Puskarova, A., Buckova, M., Soltys, K., Budis, J., Szemes, T., Mackulak, T., Wu, J.H., Pangallo, D.
  Biogas production: evaluation of the influence of K 2 FeO 4 pretreatment of maple leaves (Acer platanoides) on microbial consortia composition.
  (2019) Bioprocess. Biosyst. Eng. 42: 1151-1163.
 63. Savelli, B., Li, Q., Webber, M., Jemmat, A.M., Robitaille, A., Zamocky, M., Mathe, C., Dunand, C.
  RedoxiBase: A database for ROS homeostasis regulated proteins.
  (2019) Redox Biol. 26: 101247-(1-5).
 64. Simonovicova, A., Krakova, L., Pauditsova, E., Pangallo, D.
  Occurrence and diversity of cultivable autochthonous microscopic fungi in substrates of old environmental loads from mining activities in Slovakia.
  (2019) Ecotox. Environ. Safe 172: 194-202.
 65. Simonovicova, A., Krakova, L., Pieckova, E., Plany, M., Globanová, M., Pauditsova, E., Soltys, K., Budis, J., Szemes, T., Gafrikova, J., Pangallo, D.
  Soil Microbiota of Dystric Cambisol in the High Tatra Mountains (Slovakia) after Windthrow.
  (2019) Sustainability 11: 6851-.
 66. Struharnanska, E., Chovanova, M., Rybecka, S., Mikulasova, M., Levarski, Z., Zamocky, M., Stuchlik, S., Turna, J.
  Evaluation of thermostable catalase-peroxidase AfKatG supplementation on toxicity of residual hydrogen peroxide in cultivation media of lactic acid bacteria from starter cultures.
  (2019) Gen. Physiol. Biophys. 38: 455-460-.
 67. Buckova, M., Puskarova, A., Kalaszova, V., Kisova, Z., Pangallo, D.
  Essential oils against multidrug resistant gram-negative bacteria.
  (2018) Biologia 73: 803-808.
 68. Buckova, M., Puskarova, A., Zenisova, K., Krakova, L., Piknova, L., Kuchta, T., Pangallo, D.
  Novel insights into microbial community dynamics during the fermentation of Central European ice wine.
  (2018) Int. J. Food Microbiol. 266: 42-51.
 69. Caplova, Z., Pangallo, D., Krakova, L., Puskarova, A., Drahovska, H., Buckova, M., Korenova, J., Kuchta, T.
  Detection of genes prtP, pepN, pepX and bcaT involved in formation of aroma-active compounds in lactic acid bacteria from ewes? cheese.
  (2018) J. Food Nutr. Res 57: 195-200.
 70. Grivalský, T., Rychly, J., Rychla, L., Buckova, M., Krakova, L., Puskarova, A., Orovcik, L., Pangallo, D.
  Aerobic biodegradation of aromatic aliphatic copolyester induced by bacteria obtained from different environments.
  (2018) J. Polym. Environ. 26: 680-690.
 71. Jeszeova, L., Bauerova-Hlinkova, V., Barath, P., Puskarova, A., Buckova, M., Krakova, L., Pangallo, D.
  Biochemical and proteomic characterization of the extracellular enzymatic preparate of Exiguobacterium undae, suitable for efficient animal glue removal.
  (2018) Appl. Microbiol. Biotechnol. 102: 6525-6536.
 72. Jeszeova, L., Puskarova, A., Buckova, M., Krakova, L., Grivalský, T., Danko, M., Mosnackova, K., Chmela, S., Pangallo, D.
  Microbial communities responsible for the degradation of poly (lactic acid)/poly (3-hydroxybutyrate) blend mulches in soil burial respirometric tests.
  (2018) World J. Microbiol. Biotechnol. 34: 101-.
 73. Kamlarova, A., Chovanova, K., Zamocky, M.
  Peculiar genes for thermostable bifunctional catalase-peroxidases in Chaetomium thermophilum and their molecular evolution.
  (2018) Gene 666: 83-91.
 74. Krakova, L., Soltys, K., Otlewska, A., Pietrzak, K., Purkrtová, S., Savicka, D., Puskarova, A., Buckova, M., Szemes, T., Budis, J., Demnerova, K., Gutarowska, B., Pangallo, D.
  Comparison of methods for identification of microbial communities in book collections: Culture-dependent (sequencing and MALDI-TOF MS) and culture-independent (Illumina MiSeq).
  (2018) Int. Biodeterior. Biodegrad. 131: 51-59.
 75. Krakova, L., Soltys, K., Puskarova, A., Buckova, M., Jeszeova, L., Kucharik, M., Budis, J., Orovcik, L., Szemes, T., Pangallo, D.
  The microbiomes of a XVIII century mummy from the castle of Krásna Hôrka (Slovakia) and its surrounding environment.
  (2018) Environ. Microbiol 20: 3294-3308.
 76. Lepesova, K., Krakova, L., Pangallo, D., Medvedova, A., Olejníkova, P., Mackulak, T., Tichy, J., Grabic, R., Birosova, L.
  Prevalence of antibiotic resistant coliform bacteria, Enterococcus spp. and Staphylococcus spp. in wastewater sewerage biofilm.
  (2018) J. Glob. Antimicrob. Resist. 14: 145-151.
 77. Nicolussi, A., Dunn, J.D., Mlynek, G., Bellei, M., Zamocky, M., Battistuzzi, G., Djinović-Carugo, K., Furtmuller, P.G., Soldati, T., Obinger, C.
  Secreted heme peroxidase from Dictyostelium discoideum: Insights into catalysis, structure, and biological role.
  (2018) J. Biol. Chem. 293: 1330-1345-.
 78. Nicolussi, A., Auer, M., Sevcnikar, B., Paumann-Page, M., Pfanzagl, V., Zamocky, M., Hofbauer, S., Furtmuller, P.G., Obinger, C.
  Posttranslational modification of heme in peroxidases - impact on structure and catalysis.
  (2018) Arch. Biochem. Biophys. 643: 14-23.
 79. Remenar, M., Kamlarova, A., Harichova, J., Zamocky, M., Ferianc, P.
  The Heavy-Metal Resistance Determinant of Newly Isolated Bacterium from a Nickel-Contaminated Soil in Southwest Slovakia.
  (2018) Pol J Microbiol 67: 191-201.
 80. Chen, W.Y., Krakova, L., Wu, J.H., Pangallo, D., Jeszeova, L., Liu, B., Yasui, H.
  Community and Proteomic Analysis of Anaerobic Consortia Converting Tetramethylammonium to Methane.
  (2017) Archaea 2017: 2170535-.
 81. Pietrzak, K., Otlewska, A., Danielewicz, D., Dybka, K., Pangallo, D., Krakova, L., Puskarova, A., Buckova, M., Scholtz, V., Durovic, M., Surma-Slusarska, B., Demnerova, K., Gutarowska, B.
  Disinfection of archival documents using thyme essential oil, silver nanoparticles misting and low temperature plasma.
  (2017) J. Cult. Herit. 24: 69-77.
 82. Puskarova, A., Buckova, M., Krakova, L., Pangallo, D., Kozics, K.
  The antibacterial and antifungal activity of six essential oils and their cyto/genotoxicity to human HEL 12469 cells.
  (2017) Sci Rep 7 (8211): 1-11.
 83. Remenar, M., Harichova, J., Zamocky, M., Pangallo, D., Szemes, T., Budis, J., Soltys, K., Ferianc, P.
  Metagenomics of a nickel-resistant bacterial community in an anthropogenic nickel-contaminated soil in southwest Slovakia.
  (2017) Biologia 72: 971-981.
 84. Sclocchi, M.C., Krakova, L., Pinzari, F., Colaizzi, P., Bicchieri, M., Sakova, N., Pangallo, D.
  Microbial Life and Death in a Foxing Stain: a Suggested Mechanism of Photographic Prints Defacement.
  (2017) Microb. Ecol. 73: 815-826.
 85. Selim, S.A., Hassan, S., Hagagy, N., Krakova, L., Grivalský, T., Pangallo, D.
  Assessment of Microbial Diversity in Saudi Springs by Culture-Dependent and Culture-Independent Methods..
  (2017) Geomicrobiol. J. 34: 443-453.
 86. Simonovicova, A., Ferianc, P., Vojtkova, H., Pangallo, D., Hanajik, P., Krakova, L., Feketeova, Z., Cernansky, S., Okenicova, L., Zemberyova, M., Bujdos, M., Pauditsova, E.
  Alkaline Technosol contaminated by former mining activity and its culturable autochthonous microbiota.
  (2017) Chemosphere 171: 89-96.
 87. Stafura, A., Nagy, S., Buckova, M., Puskarova, A., Krakova, L., Culik, M., Beronska, N., Nagy, S., Pangallo, D.
  The influence of microfilamentous fungi on wooden organ pipes: One year investigation.
  (2017) Int. Biodeterior. Biodegrad. 121: 139-147.
 88. Zamocky, M., Janecek, S., Obinger, C.
  Fungal Hybrid B heme peroxidases - unique fusions of a heme peroxidase domain with a carbohydrate-binding domain .
  (2017) Sci Rep 7 (9393): 1-12-.
 89. Zenisova, K., Buckova, M., Puskarova, A., Krakova, L., Piknova, L., Pangallo, D.
  Culturable microorganisms during fermentation of Veltlínske zelené (Grüner Veltliner) ice wine.
  (2017) J. Food Nutr. Res 56: 96-100.
 90. Chovanova, K., Zamocky, M.
  Detection of the antibacterial effect of Chaetomium cochliodes Palliser CCM F-232 based on agar plugs and unprocessed fungal substances from cultivation media.
  (2016) Biologia 71(11): 1204-1211.
 91. Gasselhuber, B., Graf, M.H., Jakopitsch, C., Zamocky, M., Nicolussi, A., Furtmuller, G., Oostenbrink, C., Carpena, X., Obinger, C.
  Interaction with the redox cofactor MYW and functional role of a mobile arginine in eukaryotic catalase-peroxidase.
  (2016) Biochemistry 55: 3528-3541.
 92. Godalova, Z., Krakova, L., Puskarova, A., Buckova, M., Kuchta, T., Piknova, L., Pangallo, D.
  Bacterial consortia at different wine fermentation phases of two typical Central European grape varieties: Blaufränkisch (Frankovka modrá) and Grüner Veltliner (Veltlínske zelené).
  (2016) Int. J. Food Microbiol. 217: 110-116.
 93. Grivalský, T., Buckova, M., Puskarova, A., Krakova, L., Pangallo, D.
  Water-related environments: a multistep procedure to assess the diversity and enzymatic properties of cultivable bacteria.
  (2016) World J. Microbiol. Biotechnol. 32(3): 42-.
 94. Krakova, L., Soltys, K., Budis, J., Grivalský, T., Duris, F., Pangallo, D., Szemes, T.
  Investigation of bacterial and archaeal communities: novel protocols using modern sequencing by Illumina MiSeq and traditional DGGE-cloning.
  (2016) Extremophiles 20: 795-808.
 95. Krakova, L., Pangallo, D., Pieckova, E., Majorosova, M.
  Discriminative potential of some PCR-based and biochemical methods at Scedosporium strains.
  (2016) Fungal Biol. 147: 201-206.
 96. Liu, B., Yoshinaga, K., Wu, J.H., Chen, W.Y., Terashima, M., Goel, R., Pangallo, D., Yasui, H.
  Kinetic analysis of biological degradation for tetramethylammonium hydroxide (TMAH) in the anaerobic activated sludge system at ambient temperature.
  (2016) Biochem. Eng. J. 114: 42-49.
 97. Puskarova, A., Buckova, M., Habalova, B., Krakova, L., Makova, A., Pangallo, D.
  Microbial communities affecting albumen photography heritage: a methodological survey.
  (2016) Sci Rep 6(20810): 1-14.
 98. Sadecka, J., Sakova, N., Pangallo, D., Korenova, J., Kolek, E., Puskarova, A., Buckova, M., Valik, L., Kuchta, T.
  Microbial diversity and volatile odour-active compounds of barrelled ewes' cheese as an intermediate product that determines the quality of winter bryndza cheese.
  (2016) LWT-Food Sci. Technol. 70: 237-244.
 99. Simonovicova, A., Petkova, K., Jurkovic, L., Ferianc, P., Vojtkova, H., Remenar, M., Krakova, L., Pangallo, D., Hiller, R., Cernansky, S.
  Autochthonous Microbiota in Arsenic-Bearing Technosols from Zemianske Kostoľany (Slovakia) and Its Potential for Bioleaching and Biovolatilization of Arsenic.
  (2016) Water Air Soil Pollut. 227(336): 1-17.
 100. Spalkova, V., Lazor, M., Smolinska, M., Takacova, A., Hutnan, M., Bodik, I., Ryba, J., Gal, M., Zemlicka, L., Pangallo, D., Mackulak, T.
  Enhanced hydrogen bioproduction from bird-cherry leaves using enzyme mixture.
  (2016) Monatsh. Chem. 147: 201-206.
 101. Urzí, C., De Leo, F., Krakova, L., Pangallo, D., Bruno, L.
  Effects of biocide treatments on the biofilm community in Domitilla's catacombs in Rome.
  (2016) Sci. Total Environ. 572: 252-262.
 102. Zamocky, M., Tafer, H., Chovanova, K., Lopandic, K., Kamlarova, A., Obinger, C.
  Genome sequence of the filamentous soil fungus Chaetomium cochliodes reveals abundance of genes for heme enzymes from all peroxidase and catalase superfamilies.
  (2016) BMC Genomics 17: 763-.
 103. Caridi, A., Sidari, R., Krakova, L., Kuchta, T., Pangallo, D.
  Assessment of color adsorption by yeast using Grape Skin Agar and impact on red wine color.
  (2015) J. Int. Sci. Vigne Vin 49: 195-203.
 104. Gasselhuber, B., Carpena, X., Graf, M.H., Pirker, K.F., Nicolussi, A., Sundermann, A., Hofbauer, S., Zamocky, M., Furtmuller, P.G., Jakopitsch, C., Oostenbrink, C., Fita, I., Obinger, C.
  Eukaryotic Catalase-Peroxidase: The Role of the Trp-Tyr-Met Adduct in Protein Stability, Substrate Accessibility, and Catalysis of Hydrogen Peroxide Dismutation.
  (2015) Biochemistry 54: 5425-5438.
 105. Glorieux, C., Zamocky, M., Sandoval, J.M., Verrax, J., Buc-Calderon, P.
  Regulation of catalase expression in healthy and cancerous cells.
  (2015) Free Radic. Biol. Med. 87: 84-97.
 106. Krakova, L., De Leo, F., Bruno, L., Pangallo, D., Urzí, C.
  Complex bacterial diversity in the white biofilms of the Catacombs of St. Callixtus in Rome evidenced by different investigation strategies.
  (2015) Environ. Microbiol 17: 1738-1752.
 107. Pangallo, D., Buckova, M., Krakova, L., Puskarova, A., Sakova, N., Grivalský, T., Chovanova, K., Zemankova, M.
  Biodeterioration of epoxy resin: a microbial survey through culture‐independent and culture‐dependent approaches.
  (2015) Environ. Microbiol 17: 462-479.
 108. Remenar, M., Karelova, E., Harichova, J., Zamocky, M., Kamlarova, A., Ferianc, P.
  Isolation of previously uncultivable bacteria from a nickel contaminated soil using a diffusion-chamber-based approach.
  (2015) Appl. Soil Ecol 95: 115-127.
 109. Sakova, N., Sadecka, J., Lejkova, J., Puskarova, A., Korenova, J., Kolek, E., Valik, L., Kuchta, T., Pangallo, D.
  Characterization of May bryndza cheese from various regions in Slovakia based on microbiological, molecular and principal volatile odorants examination.
  (2015) J. Food Nutr. Res 54: 239-251.
 110. Sakova, N., Olejníkova, P., Kalinakova, B., Pangallo, D., Lakatos, B., Nagyova, K., Valachovicova, M., Birosova, L.
  Comparative study of adult Slovak vegetarians and meat-eaters gut microbiota.
  (2015) J. Food Nutr. Res 54: 260-269.
 111. Simonovicova, A., Krakova, L., Pangallo, D., Majorosova, M., Pieckova, E., Bodorikova, S., Dornhoferova, M.
  Fungi on mummified human remains and in the indoor air in the Kuffner family crypt in Sládkovičovo (Slovakia).
  (2015) Int. Biodeterior. Biodegrad. 99: 157-164.
 112. Zamocky, M., Hofbauer, S., Schaffner, I., Gasselhuber, B., Nicolussi, A., Soudi, M., Pirker, K.F., Furtmuller, P.G., Obinger, C.
  Independent evolution of four heme peroxidase superfamilies .
  (2015) Arch. Biochem. Biophys. 574: 108-119.
 113. Buckova, M., Puskarova, A., Sclocchi, M.C., Bicchieri, M., Colaizzi, P., Pinzari, F., Pangallo, D.
  Co-occurrence of bacteria and fungi and spatial partitioning during photographic materials biodeterioration.
  (2014) Polym. Degrad. Stabil. 108: 1-11.
 114. Dudasova, H., Lukacova, L., Murinova, S., Puskarova, A., Pangallo, D., Dercova, K.
  Bacterial strains isolated from PCB-contaminated sediments and their use for bioaugmentation strategy in microcosms.
  (2014) J. Basic Microbiol. 54: 253-260.
 115. Pangallo, D., Sakova, N., Korenova, J., Puskarova, A., Krakova, L., Valik, L., Kuchta, T.
  Microbial diversity and dynamics during the production of May bryndza cheese.
  (2014) Int. J. Food Microbiol. 170: 38-43.
 116. Pinar, G., Krakova, L., Pangallo, D., Piombino-Mascali, D., Maixner, F., Zink, A., Sterflinger, K.
  Halophilic bacteria are colonizing the exhibition areas of the Capuchin Catacombs in Palermo, Italy.
  (2014) Extremophiles 18: 677-691.
 117. Remenar, M., Karelova, E., Harichova, J., Zamocky, M., Krcova, K., Ferianc, P.
  Actinobacteria occurrence and their metabolic characteristics in the nickel-contaminated soil sample.
  (2014) Biologia 69(11): 1453-1463.
 118. Sadecka, J., Kolek, E., Pangallo, D., Valik, L., Kuchta, T.
  Principal volatile odorants and dynamics of their formation during the production of May Bryndza cheese.
  (2014) Food Chem 150: 301-306.
 119. Selim, S.A., Ahmed, S.F., Aziz, M.A., Alfay, S., Zakaria, A.M., Klena, J.D., Pangallo, D.
  Comparative pathogenicity, toxicity and pulse types of O157 and non-O157 Escherichia coli.
  (2014) Minerva Biotecnol. 26: 7-16.
 120. Simonovicova, A., Novakova, A., Pangallo, D., Hnatova, V., Hubka, V.
  The occurrence of heat-resistant species of Trichophaea abundans in different types of soil in Slovakia and Czech Republic.
  (2014) Biologia 69: 168-172.
 121. Zamocky, M., Gasselhuber, B., Furtmuller, P.G., Obinger, C.
  Turning points in the evolution of peroxidase-catalase superfamily: molecular phylogeny of hybrid heme peroxidases.
  (2014) Cell. Mol. Life Sci. 71: 4681-4696.
 122. Zenisova, K., Chovanova, K., Chebenova-Turcovska, V., Godalova, Z., Krakova, L., Kuchta, T., Pangallo, D., Brezna, B.
  Mapping of wine yeast and fungal diversity in the Small Carpathian wine-producing region (Slovakia): evaluation of phenotypic, genotypic and culture-independent approaches..
  (2014) Ann. Microbiol. 64: 1819-1828.
 123. Auer, M., Gruber, C., Bellei, M., Pirker, K.F., Zamocky, M., Kroiss, D., Teufer, S.A., Hofbauer, S., Soudi, M., Battistuzzi, G., Furtmuller, R., Obinger, C.
  A Stable Bacterial Peroxidase with Novel Halogenating Activity and an Autocatalytically Linked Heme Prosthetic Group.
  (2013) J. Biol. Chem. 288(38): 27181-27199.
 124. Buckova, M., Puskarova, A., Chovanova, K., Krakova, L., Ferianc, P., Pangallo, D.
  A simple strategy for investigating the diversity and hydrocarbon degradation abilities of cultivable bacteria from contaminated soil..
  (2013) World J. Microbiol. Biotechnol. 29: 1085-1098.
 125. Pangallo, D., Krakova, L., Chovanova, K., Buckova, M., Puskarova, A., Simonovicova, A.
  Disclosing a crypt: microbial diversity and degradation activity of the microflora isolated from funeral clothes of Cardinal Peter Pázmány.
  (2013) Microbiol. Res. 168: 289-299.
 126. Puskarova, A., Buckova, M., Chovanova, K., Harichova, J., Karelova, E., Godocikova, J., Polek, B., Ferianc, P., Pangallo, D.
  Diversity and PAH growth abilities of bacterial strains isolated from a contaminated soil in Slovakia.
  (2013) Biologia 68: 587-591.
 127. Selim, S.A., Ahmed, S.F., Abdel Aziz, M.H., Zakaria, A.M., Klena, J.D., Pangallo, D.
  PREVALENCE AND CHARACTERIZATION OF SHIGA-TOXIN O157:H7 AND NON-O157:H7 ENTEROHEMORRHAGIC ESCHERICHIA COLI ISOLATED FROM DIFFERENT SOURCES.
  (2013) Biotechnol. Biotechnol. Equip. 27: 3834-3842.
 128. Simonovicova, A., Hlinkova, E., Chovanova, K., Pangallo, D.
  Influence of the Environment on the Morphological and Biochemical Characteristics of Different Aspergillus niger Wild Type Strains.
  (2013) Indian J. Microbiol. 53: 187-193.
 129. Zamocky, M., Sekot, G., Buckova, M., Godocikova, J., Schaeffer, C., Farkasovsky, M., Obinger, C., Polek, B.
  Intracellular targeting of ascomycetous catalase-peroxidases (KatG1s).
  (2013) Arch Microbiol. 195: 393-402.
 130. Harichova, J., Karelova, E., Pangallo, D., Ferianc, P.
  Structure analysis of bacterial community and their heavy-metal resistance determinants in the heavy-metal-contaminated soil sample.
  (2012) Biologia 67(6): 1038-1048.
 131. Krakova, L., Chovanova, K., Puskarova, A., Buckova, M., Pangallo, D.
  A novel PCR-based approach for the detection and classification of potential cellulolytic fungal strains isolated from museum items and surrounding indoor environment. .
  (2012) Lett. Appl. Microbiol. 54: 433-440.
 132. Krakova, L., Chovanova, K., Zenisova, K., Chebenova-Turcovska, V., Brezna, B., Kuchta, T., Pangallo, D.
  Yeast diversity investigation of wine-related samples from two different Slovakian wine-producing areas through a multistep procedure.
  (2012) LWT-Food Sci. Technol. 46: 406-411.
 133. Krakova, L., Chovanova, K., Selim, S.A., Simonovicova, A., Puskarova, A., Makova, A., Pangallo, D.
  A multiphasic approach for investigation of the microbial diversity and its biodegradative abilities in historical paper and parchment documents.
  (2012) Int. Biodeterior. Biodegrad. 70: 117-125.
 134. Pangallo, D., Krakova, L., Chovanova, K., Simonovicova, A., De Leo, F., Urzí, C.
  Analysis and comparison of the microflora isolated from fresco surface and from surrounding air environment through molecular and biodegradative assays. .
  (2012) World J. Microbiol. Biotechnol. 28: 2015-2027.
 135. Seman, M., Proksova, M., Rosinsky, J., Ferianc, P.
  Isolation, identification, and characterization of Vibrio cholerae from the Danube river in Slovakia.
  (2012) Folia Microbiol. 57: 191-197.
 136. Chebenova, V., Zenisova, K., Kuchta, T., Pangallo, D., Brezna, B.
  Culture-independent detection of microorganisms in traditional Slovakian bryndza cheese.
  (2011) Int. J. Food Microbiol. 150(1): 73-78.
 137. Chovanova, K., Krakova, L., Zenisova, K., Chebenova, V., Brezna, B., Kuchta, T., Pangallo, D.
  Selection and identification of autochthonous yeasts in Slovakian wine samples using a rapid and reliable three-step approach.
  (2011) Lett. Appl. Microbiol. 53(2): 231-237.
 138. Karelova, E., Harichova, J., Stojnev, T., Pangallo, D., Ferianc, P.
  The isolation of heavy-metal resistant culturable bacteria and resistance determinants from a heavy-metal-contaminated site.
  (2011) Biologia 66(1): 18-26.
 139. Simonovicova, A., Pangallo, D., Chovanova, K., Lehotska, B.
  Geomyces destructans associated with bat disease WNS detected in Slovakia.
  (2011) Biologia 66(3): 562-564.
 140. Bielikova, M., Pangallo, D., Turna, J.
  Polymerase chain reaction - restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) as a molecular discrimination tool for raw and heat-treated game and domestic animal meats.
  (2010) J. Food Nutr. Res 49(3): 134-139.
 141. Brezna, B., Zenisova, K., Chovanova, K., Chebenova, V., Krakova, L., Kuchta, T., Pangallo, D.
  Evaluation of fungal and yeast diversity in Slovakian wine-related microbial communities.
  (2010) Antonie Van Leeuwenhoek 98(4): 519-529.
 142. Brindza, J., Grof, J., Bacigalova, K., Ferianc, P., Toth, D.
  Pollen microbial colonization and food safety.
  (2010) ACTA CHIM SLOVACA 3(1): 95-102.
 143. Chebenova, V., Bertaova, G., Kuchta, T., Brezna, B., Pangallo, D.
  Randomly-Amplified Microsatellite Polymorphism for Preliminary Typing of Lactic Acid Bacteria from Bryndza Cheese.
  (2010) Folia Microbiol. 55(6): 598-602.
 144. Pangallo, D., Chovanova, K., Makova, A.
  Identification of animal skin of historical parchments by polymerase chain reaction (PCR)-based methods.
  (2010) J. Archaeol. Sci. 37(6): 1202-1206.
 145. Bertaova, G., Chebenova, V., Brezna, B., Pangallo, D., Valik, L., Kuchta, T.
  Identification of lactic acid bacteria in Slovakian bryndza cheese.
  (2009) J. Food Nutr. Res 48(2): 65-71.
 146. Pangallo, D., Chovanova, K., Simonovicova, A., Ferianc, P.
  Investigation of microbial community isolated from indoor artworks and air environment: identification, biodegradative abilities, and DNA typing.
  (2009) Can. J. Microbiol. 55(3): 277-287.
 147. Pangallo, D., Chovanova, K., Drahovska, H., De Leo, F., Urzí, C.
  Application of fluorescence internal transcribed spacer-PCR (f-ITS) for the cluster analysis of bacteria isolated from air and deteriorated fresco surfaces.
  (2009) Int. Biodeterior. Biodegrad. 63(7): 868-872.
 148. Trncikova, T., Hruskova, V., Oravcova, K., Pangallo, D., Kaclikova, E.
  Rapid and Sensitive Detection of Staphylococcus aureus in Food Using Selective Enrichment and Real-Time PCR Targeting a New Gene Marker.
  (2009) Food Anal. Meth. 2(4): 241-250.
 149. Pangallo, D., Drahovska, H., Harichova, J., Karelova, E., Chovanova, K., Aradska, J., Ferianc, P., Turna, J., Timko, J.
  Evaluation of different PCR-based approaches for the identification and typing of environmental enterococci.
  (2008) Antonie Van Leeuwenhoek 93(1-2): 193-203.
 150. Pangallo, D., Drahovska, H., Harichova, J., Karelova, E., Chovanova, K., Ferianc, P., Turna, J., Timko, J.
  Assessment of environmental enterococci: bacterial antagonism, pathogenic capacity and antibiotic resistance.
  (2008) Antonie Van Leeuwenhoek 94(4): 555-562.
 151. Stojnev, T., Harichova, J., Ferianc, P., Nystrom, T.
  Function of a novel cadmium-induced YodA protein in Escherichia coli.
  (2007) Curr. Microbiol. 55: 99-104.
 152. Harichova, J., Karelova, E., Chovanova, K., Stojnev, T., Proksova, M., Brindza, J., Brindza, P., Toth, D., Pangallo, D., Ferianc, P.
  Comparison of culturable Gram-negative bacterial community structures in the rhizosphere of three fruit plants.
  (2006) Biologia 61(6): 663-670.
 153. Chovanova, K., Sladekova, D., Kmet, V., Proksova, M., Harichova, J., Puskarova, A., Polek, B., Ferianc, P.
  Identification and characterization of eight cadmium resistant bacterial isolates from a cadmium-contaminated sewage sludge .
  (2004) Biologia 59(6): 817-827.
 154. Godocikova, J., Ferianc, P., Polek, B.
  Lag period of 14CO2 evolution from dioctyl sulpho[2,3-14C] succinate in relation to adaptation of bacterium, Comamonas terrigena, to dialkyl esters of sulphosuccinate.
  (2004) Biotechnol. Lett. 26: 1497-1500.
 155. Pangallo, D., Harichova, J., Karelova, E., Drahovska, H., Chovanova, K., Ferianc, P., Turna, J., Timko, J.
  Molecular investigation of enterococci isolated from different environmental sources.
  (2004) Biologia 59(6): 829-837.
 156. Ferianc, P., Harichova, J., Proksova, M., Krepsova, K., Chovanova, K., Toth, D.
  The surface river water and clinical Escherichia coli isolates: characteristics, diversity and epidemiological significance.
  (2002) Biologia 57: 321-334.
 157. Polek, B., Dragun, M., Godocikova, J., Ferianc, P.
  Naphthalene biodegradation by microbial consorcium as a contribution to bioremediation treatments.
  (2002) Biologia 57: 305-311.
 158. Puskarova, A., Ferianc, P., Kormanec, J., Homerova, D., Farewell, A., Nystrom, T.
  Regulation of yodA encoding a novel cadmium-induced protein in Escherichia coli.
  (2002) Microbiology-(UK) 146(12): 3801-3811.
 159. Uhnakova, B., Harichova, J., Augustin, J.
  Biodegradation activity of actinomycetes isolated from the river Danube.
  (2002) Biologia 57(3): 289-298.
 160. Puskarova, A., Janecek, S., Ferianc, P., Polek, B.
  Putative Cd-stress proteins YodA, YrpE and pXO1-130 share sequence similarity with adhesin AdcA.
  (2001) Biologia 56: 337-339.
 161. Ferianc, P., Farewell, A., Nystrom, T.
  The cadmium-stress stimulon of Escherichia coli K-12.
  (1998) Microbiology-(UK) 144: 1045-1050.
 162. Proksova, M., Vrbanova, A., Sladekova, D., Gregorova, D., Augustin, J.
  Dialkyl sulfosuccinate toxicity towards Comamonas terrigena N3H.
  (1998) J. Trace Microprobe Tech. 16: 475-480.
 163. Hostacka, H., Karelova, E.
  Postantibiotic effect of norfloxacin and its influence on profiles of outer membrane proteins of Pseudomonas aeruginosa.
  (1997) Pharmazie 52(3): 238-239.
 164. Hostacka, H., Karelova, E.
  Outer membrane proteins and elastase of Pseudomonas aeruginosa after the postantibiotic effect induced by amikacin.
  (1997) Chemotherapy 43(2): 118-122.
 165. Toth, D., Ferianc, P., Karelova, E., Polek, B.
  Protein expression in the stressed Vibrio strains.
  (1996) Ann.NY Acad.Sci. 782: 252-263.
 166. Ferianc, P., Polek, B., Godocikova, J., Toth, D.
  Metabolic activity of cadmium-stressed and/or starved Vibrio sp.
  (1995) Folia Microbiol. 40: 443-446.
 167. Karelova, E., Polek, B., Dobrotova, M.
  Bacterial degradation of two xenobiotics.
  (1995) Biologia 50(6): 559-563.
 168. Polek, B., Ferianc, P., Godocikova, J., Toth, D.
  Effect of cadmium on growth and protein synthesis in Vibrio S14.
  (1995) Biologia 50(3): 205-209.