sav_logo
Vedecké oddelenia
Vedecké oddelenia
Organizačná štruktúra
Vedenie
Správna rada
Dozorná rada
Vedecká rada
MPV
Ekonomické oddelenie
Odborový zväz
Projekty
Patenty
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Ochrana osobných údajov
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 1,500]
Biologia
Genomika a biotechnológieKormanec_small.jpg

RNDr. Ján Kormanec, DrSc.

vedúci oddelenia

Bioinformatika

Mgr. Ľuboš Kľučár, PhD. (vedúci pracovnej skupiny)

Vedecká činnosť pracovnej skupiny je zameraná hlavne na vývoj a údržbu nových a unikátnych biologických databáz. Udržiava databázu phiSITE, zhromažďujúcu údaje o regulácii génovej expresie a fágovej genomike. Inkorporovaný vizualizačný nástroj phiGENOME je optimalizovaný na vizualizáciu fágových genómov a ich regulačných elementov. phiBIOTICS je fágová databáza, ktorá zhromažďuje informácie o reprezentatívnych enzybiotikách a príslušných vedeckých štúdiách ich praktickej aplikácii v oblasti fágovej terapie. Program phiBiScan dokáže spoľahlivo predpovedať nové potenciálne enzybiotiká na základe ich primárnej štruktúry. viruSITE predstavuje unikátnu vírusovú databázu vyvinutú za účelom zhromaždenia vysokohodnotných údajov o vírusoch kompilovaných z rôznych zdrojov. Pracovná skupina sa dotkla aj oblasti teoretickej biológie. Vyvinuli sme matematický model simulujúci interakciu medzi bakteriofágmi a ich bakteriálnymi hostiteľmi, ktorý bol založený na iných známych modeloch popisujúcich tento typ interakcie, avšak vylepšený o schopnosť modelovať systém ovplyvňovaný environmentálnymi faktormi ako pH a teplota.

Pracovná skupina spolupracuje aj s ďalšími výskumnými skupinami na Slovensku, využívajúc hlavne svoje skúsenosti s analýzou údajov DNA arrays a NGS. To zahŕňa štúdium endokrinného systému priadky morušovej (Ústav zoológie SAV) a onkologický výskum (Virologický Ústav SAV, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Národný onkologický ústav a Jeséniova lekárska fakulta UK v Martine). Skupina využíva bohaté znalosti pokročilých analyzačných postupov a dostupnú výpočtovú infraštruktúru za účelom interpretácie veľkých dát produkovaných týmito modernými technológiami. Okrem toho sa skupina venuje bohatej zahraničnej spolupráci (správa národného uzla organizácie EMBnet, spolupráca na prípravnej fáze ESFRI konzorcia ELIXIR a participácia na COST projekte ML4Microbiome), výučbe na Univerzite Komenského, ako aj tréningu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (napr. workshop bioinformatického spracovania údajov DNA arrays a NGS).

Genomika

RNDr. Gabriela Bukovská, CSc. (vedúca pracovnej skupiny)

V pracovnej skupine genomiky sa zaoberáme štúdiom bakteriofágov a ich genómov a charakterizáciou  životne dôležitých fágových proteínov; najmä lytických, replikačných a štrukturálnych. Pri štúdiu využívame metódy molekulárnej biológie, proteomiky a bioinformatiky. Náš modelový objekt je korynefág BFK20, lytický fág izolovaný z kmeňa Brevibacterium flavum CCM 251, priemyselného producenta L-lyzínu a fág phiBP izolovaný z kmeňa Paenibacillus polymyxa, producenta polymyxínu. Fág BFK20 je prvý korynefág s osekvenovaným a  analyzovaným genómom (EMBL AJ278322). V súčasnosti sa venujeme hlavne štúdiu lytických proteínov. Charakterizovali sme endolyzíny fágov BFK20 a phiBP, ktoré majú potenciál využitia vo fágovej terapii na elimináciu multirezistentných patogénnych baktérií a ako alternatíva k antibiotikám. Zároveň študujeme replikačné proteíny ako súčasť replikačného modulu fága BFK20, ako aj ich využitie pre prípravu fagovo-rezistentných kmeňov.

 

Génová expresia

RNDr. Ján Kormanec, DrSc. (vedúci pracovnej skupiny)

Baktérie sú vo svojom prirodzenom prostredí vystavené rôznym stresom. Odozva na tieto stresy je u baktérií regulovaná dominantne stress-response sigma faktormi RNA polymerázy. Naše oddelenie študuje úlohu sigma faktorov v odozve na stres a diferenciácii streptomycét už desiatky rokov. Tieto pôdne baktérie podliehajú výnimočnej morfologickej diferenciácií prepojenej s produkciou viac než 70% známych antibiotík a iných biologicky aktívnych sekundárnych metabolitov. Génom S. coelicolor kóduje unikátne až 65 génov pre sigma faktory, vrátane až 9 homologických génov pre stress-response sigma faktor SigB z Bacillus subtilis. Naviac, génom obsahuje výnimočne gény až pre 45 homológov anti-sigma faktora RsbW, 17 homológov anti-anti-sigma faktora RsbV a 44 homológov aktivačných fosfatáz RsbU/RsbP, čo naznačuje značne komplexný spôsob regulácie  v porovnaní s B. subtilis. Cieľom tohto projektu je charakterizácia komplexnej regulácie týchto sigma faktorov prostredníctvom ich regulátorov v odozve na stres a diferenciácii, ako aj štúdium ich promótorovej špecificity.

            Streptomycéty sú aj hlavnými producentmi biologicky aktívnych sekundárnych metabolitov, vrátane antibiotík. Charakterizovali sme génový klaster pre angucyklínové antibiotikum auricín. Jeho produkcia je regulovaná komplexným mechanizmom zahŕňajúcim  feed-forward  a feed-back kontrolu medziproduktami auricínu za účasti niekoľkých transkripčných regulátorov. Cieľom tohto projektu je štúdium biosyntézy a regulácie auricínu. Ďalším cieľom je produkcia nových biologicky aktívnych látok s využitím biosyntetických génov auricínu a iných polyketidových antibiotík pomocou inovatívneho prístupu syntetickej biológie. V rámci predchádzajúceho 7 RP EU projektu STREPSYNTH sme modifikovali genóm kmeňa Streptomyces lividans za účelom zvýšenia heterologickej produkcie biologicky aktívnych látok a proteínov. V súčasnosti optimalizujeme tieto kmene pre produkciu klinicky a komerčne relevantných látok a proteínov.  

Medzinárodná vedecká spolupráca

 1. CNR, Institute for Biomedical Technologies, Bari, Taliansko
 2. Joern Kalinowski, Institut fuer Genomforschung und Systembiologie, Centrum fuer Biotechnologie (CeBiTec), Universität Bielefeld, Bielefeld, Nemecko
 3. Mark Roberts, Department of Veterinary Pathology, Glasgow University Veterinary School, Glasgow, Spojené kráľovstvo
 4. Markus Bischoff, Institute of Medical Microbiology and Hygiene, University of Saarland Hospital, Homburg/Saar, Nemecko
 5. Paul Dyson, Institute of Life Science, School of Medicine, Swansea University, Swansea, Spojené kráľovstvo
 6. Sweden Biomedical Centre, Uppsala, Švédsko

Riešené projekty

 • Identification of new treatment options in refractory testicular germ cell tumors.
  (APVV-20-0158, Jul 2021 - Jun 2025)
  Zodpovedný riešiteľ: Ľuboš Kľučár
  Hlavný koordinátor: Michal Mego LF UK
 • Nádorové imunoeditovanie v mnohopočetnom myelóme: imunitné kontrolné body a klinický význam.
  (APVV-20-0183, Aug 2021 - Jun 2025)
  Zodpovedný riešiteľ: Ľuboš Kľučár
  Hlavný koordinátor: Jana Jakubíková BMC SAV
 • Príprava mutantných lytických a replikačných proteínov bakteriofágov a ich antibakteriálny potenciál.
  (VEGA 2/0079/22, Jan 2022 - Dec 2025)
  Zodpovedný riešiteľ: Gabriela Bukovská

Vybrané publikácie

 1. Kajsikova, M., Kajsik, M., Bocanova, L., Papayova, K., Drahovska, H., Bukovska, G.
  Endolysin EN572-5 as an alternative to treat urinary tract infection caused by Streptococcus agalactiae.
  (2024) Appl. Microbiol. Biotechnol. 108(1): 1-14.
 2. Csolleiova, D., Javorova, R., Novakova, R., Feckova, L., Matulova, M., Opaterny, F., Rezuchova, B., Sevcikova, B., Kormanec, J.
  Investigating the initial steps of auricin biosynthesis using synthetic biology.
  (2023) AMB Express 13: 83-.
 3. D'Elia, D., Klucar, L., Claesson, M.J.
  Advancing microbiome research with machine learning: key findings from the ML4Microbiome COST action.
  (2023) Front Microbiol 14: 1257002-.
 4. Halgasova, N., Javorova, R., Bocanova, L., Krajcikova, D., Bauer, J., Bukovska, G.
  Characterization of a newly discovered putative DNA replication initiator from Paenibacillus polymyxa phage phiBP.
  (2023) Microbiol. Res. 274: 127437-1-13.
 5. Kajsik, M., Durovka, P., Kajsikova, M., Bohmer, M., Szemes, T., Drahovska, H.
  Complete Genome Sequence of Cronobacter dublinensis Bacteriophage vB_Cdu_VP8.
  (2023) Microbiol. Resour. Ann. 12: e00296-23-.
 6. Bocanova, L., Psenko, M., Barak, I., Halgasova, N., Drahovska, H., Bukovska, G.
  A novel phage-encoded endolysin EN534-C active against clinical strain Streptococcus agalactiae GBS.
  (2022) J Biotechnol 359: 48-58.
 7. Kajsikova, M., Kajsik, M., Drahovska, H., Bukovska, G.
  Complete genome sequence of the industrial L lysine production strain [Brevibacterium] flavum CCM 251.
  (2022) Biologia 77(5): 1423-1428.
 8. Kormanec, J.
  Bacterial regulatory proteins.
  (2022) Int J Mol Sci 23: 6854-.
 9. Novakova, R., Mingyar, E., Feckova, L., Homerova, D., Csolleiova, D., Rezuchova, B., Sevcikova, B., Javorova, R., Kormanec, J.
  A new family of transcriptional regulators activating biosynthetic gene clusters for secondary metabolites.
  (2022) Int J Mol Sci 23: 2455-.
 10. Novakova, R., Homerova, D., Csolleiova, D., Rezuchova, B., Sevcikova, B., Javorova, R., Feckova, L., Kormanec, J.
  A stable vector for efficient production of heterologous proteins and secondary metabolites in streptomycetes based on the large linear plasmid pSA3239.
  (2022) Appl. Microbiol. Biotechnol. 106: 7285-7299.
 11. Csolleiova, D., Knirschova, R., Rezuchova, B., Homerova, D., Sevcikova, B., Matulova, M., Nunez, L.E., Novakova, R., Feckova, L., Javorova, R., Cortes , J., Kormanec, J.
  An efficient system for stable markerless integration of large biosynthetic gene clusters into Streptomyces chromosomes.
  (2021) Appl. Microbiol. Biotechnol. 105: 2123-2137.
 12. Hadzega, D., Minarik, G., Karaba, M., Kalavska, K., Benca, J., Ciernikova, S., Sedlackova, T., Nemcova, P., Bohac, M., Pindak, D., Klucar, L., Mego, M.
  Uncovering Microbial Composition in Human Breast Cancer Primary Tumour Tissue Using Transcriptomic RNA-seq.
  (2021) Int J Mol Sci 22: 9058-.
 13. Halgasova, N., Krajcikova, D., Kraus, D., Bukovska, G.
  The helicase core accessory regions of the phage BFK20 DnaB-like helicase gp43 significantly affect its activity, oligomeric state and DNA binding properties.
  (2021) Virology 558: 96-109.
 14. Hric, I., Ugrayova, S., Penesova, A., Radikova, Z., Kubanova, L., Sardzikova, S., Baranovicova, E., Klucar, L., Beke, G., Grendar, M., Kolisek, M., Soltys, K., Bielik, V.
  The Efficacy of Short-Term Weight Loss Programs and Consumption of Natural Probiotic Bryndza Cheese on Gut Microbiota Composition in Women.
  (2021) Nutrients 13: 1753-.
 15. Novakova, S., Danchenko, M., Okajcekova, T., Baranovicova, E., Kovac, A., Grendar, M., Beke, G., Palesova, J., Strnadel, J., Janickova, M., Halasova, E., Skovierova, H.
  Comparative Proteomic and Metabolomic Analysis of Human Osteoblasts, Differentiated from Dental Pulp Stem Cells, Hinted Crucial Signaling Pathways Promoting Osteogenesis.
  (2021) Int J Mol Sci 22: 7908-.
 16. Novakova, R., Ruckert, C., Knirschova, R., Feckova, L., Busche, T., Csolleiova, D., Homerova, D., Rezuchova, B., Javorova, R., Sevcikova, B., Kalinowski, J., Kormanec, J.
  The linear plasmid pSA3239 is essential for the replication of the Streptomyces lavendulae subsp. lavendulae CCM 3239 chromosome.
  (2021) Res. Microbiol. 172: 103870-.
 17. Sevcikova, B., Rezuchova, B., Mazurakova, V., Homerova, D., Novakova, R., Feckova, L., Kormanec, J.
  Cross-recognition of promoters by the nine SigB homologues present in Streptomyces coelicolor A3(2).
  (2021) Int J Mol Sci 22: 7849-.
 18. Kisova, Z., Soltysova, A., Buckova, M., Beke, G., Puskarova, A., Pangallo, D.
  Studying the Gene Expression of Penicillium rubens Under the Effect of Eight Essential Oils.
  (2020) Antibiotics-Basel 9: 343-.
 19. Kormanec, J., Novakova, R., Csolleiova, D., Feckova, L., Rezuchova, B., Sevcikova, B., Homerova, D.
  The antitumor antibiotic mithramycin: new advanced approaches in modification and production.
  (2020) Appl. Microbiol. Biotechnol. 104: 7701-7721.
 20. Lichvarikova, A., Szemes, T., Slobodnikova, L., Bukovska, G., Turna, J., Drahovska, H.
  Characterization of Clinical and Carrier Streptococcus agalactiae and Prophage Contribution to the Strain Variability .
  (2020) Viruses-Basel 12: 1-15.
 21. Sevcikova, B., Rezuchova, B., Mingyar, E., Homerova, D., Novakova, R., Feckova, L., Kormanec, J.
  Pleiotropic anti-anti-sigma factor BldG is phosphorylated by several anti-sigma factor kinases in the process of activating multiple sigma factors in Streptomyces coelicolor A3(2).
  (2020) Gene 755: 144883-.
 22. Bukovska, G., Ugorcakova, J., Halgasova, N., Bocanova, L., Tkacova, A.
  The BFK20 phage replication origin confers a phage-encoded resistance phenotype to the industrial strain Brevibacterium flavum.
  (2019) FEMS Microbiol. Lett. 366: fnz090-.
 23. Kormanec, J., Rezuchova, B., Homerova, D., Csolleiova, D., Sevcikova, B., Novakova, R., Feckova, L.
  Recent achievements in the generation of stable genome alterations/mutations in species of the genus Streptomyces.
  (2019) Appl. Microbiol. Biotechnol. 103: 5463-5482.
 24. Matulova, M., Feckova, L., Novakova, R., Mingyar, E., Csolleiova, D., Zduriencikova, M., Sedlak, J., Patoprsty, V., Sasinkova, V., Uhliarikova, I., Sevcikova, B., Rezuchova, B., Homerova, D., Kormanec, J.
  A structural analysis of the angucycline-like antibiotic auricin from Streptomyces lavendulae subsp. lavendulae CCM 3239 revealed its high similarity to griseusins.
  (2019) Antibiotics-Basel 8: E102-.
 25. Tkacova, A., Orieskova, M., Halgasova, N., Bocanova, L., Bukovska, G.
  Identification of Brevibacterium flavum genes related to receptors involved in bacteriophage BFK20 adsorption.
  (2019) Virus Res. 274: 19775-.
 26. Tsolis, C.K., Hamed, M.B., Kenneth, S., Koepff, J., Busche, T., Ruckert, C., Oldiges, M., Kalinowski, J., Anne, J., Kormanec, J., Bernaerts, K., Karamanou, S., Economou, A.
  Secretome dynamics in a Gram positive bacterial model.
  (2019) Mol. Cell. proteomics 18: 423-436.
 27. Busche, T., Novakova, R., Al'Dilaimi, A., Homerova, D., Feckova, L., Rezuchova, B., Mingyar, E., Csolleiova, D., Bekeova, C., Winkler, A., Sevcikova, B., Kalinowski, J., Kormanec, J., Ruckert, C.
  Complete Genome Sequence of Streptomyces lavendulae subsp. lavendulae CCM 3239 (Formerly "Streptomyces aureofaciens CCM 3239"), a Producer of the Angucycline-Type Antibiotic Auricin.
  (2018) Genome Announc 6: e00103-18-.
 28. Halgasova, N., Matuskova, R., Kraus, D., Tkacova, A., Balusikova, L., Bukovska, G.
  Gp41, a superfamily SF2 helicase from bacteriophage BFK20.
  (2018) Virus Res. 245: 7-16.
 29. Hamed, M.B., Vrancken, K., Bilyk, B., Koepff, J., Novakova, R., van Mellaert, L., Oldiges, M., Luzhetskyy, A., Kormanec, J., Anne, J., Karamanou, S., Economou, A.
  Monitoring protein secretion in Streptomyces using fluorescent proteins.
  (2018) Front Microbiol 9: 3019-.
 30. Hleba, L., Charousova, I., Cisarova, M., Kovacik, A., Kormanec, J., Medo, J., Bozik, M., Javorekova, S.
  Rapid identification of Streptomyces tetracycline producers by MALDI-TOF mass spestroscopy.
  (2018) J. Environ. Sci. Health Part A-Toxic/Hazard. Subst. 53: 1083-1093.
 31. Mingyar, E., Novakova, R., Knirschova, R., Feckova, L., Bekeova, C., Kormanec, J.
  Unusual features of the large linear plasmid pSA3239 from Streptomyces aureofaciens CCM 3239.
  (2018) Gene 642: 313-323.
 32. Novakova, R., Nunez, L.E., Homerova, D., Knirschova, R., Feckova, L., Rezuchova, B., Sevcikova, B., Menendez, N., Moris, F., Cortes , J., Kormanec, J.
  Increased heterologous production of the antitumoral polyketide mithramycin A by engineered Streptomyces lividans TK24 strains.
  (2018) Appl. Microbiol. Biotechnol. 102: 857-869.
 33. Novakova, S., Danchenko, M., Skultety, L., Fialova, I., Leskova, A., Beke, G., Flores-Ramirez, G., Glasa, M.
  Photosynthetic and Stress Responsive Proteins Are Altered More Effectively in Nicotiana benthamiana Infected with Plum pox virus Aggressive PPV-CR versus Mild PPV-C Cherry-Adapted Isolates.
  (2018) J. Proteome Res. 17: 3114-3127.
 34. Rezuchova, B., Homerova, D., Sevcikova, B., Nunez, L.E., Novakova, R., Feckova, L., Skultety, L., Cortes , J., Kormanec, J.
  An efficient blue-white screening system for markerless deletions and stable integrations in Streptomyces chromosomes based on the blue pigment indigoidine biosynthetic gene bpsA.
  (2018) Appl. Microbiol. Biotechnol. 102: 10231-10244.
 35. Sun, Y.Q., Busche, T., Ruckert, C., Paulus, C., Rebets, Y., Novakova, R., Kalinowski, J., Luzhetskyy, A., Kormanec, J., Sekurova, O., Zotchev, S.
  Development of a Biosensor Concept to Detect the Production of Cluster-Specific Secondary Metabolites.
  (2017) ACS Synth Biol 6: 1026-1033.
 36. Beke, G., Stano, M., Klucar, L.
  Modelling the interaction between bacteriophages and their bacterial hosts.
  (2016) Math. Biosci. 279: 27-32.
 37. Bekeova, C., Rehakova, A., Feckova, L., Vlckova, S., Novakova, R., Mingyar, E., Kormanec, J.
  Characterisation of the genes involved in the biosynthesis and attachment of the aminodeoxysugar D-forosamine in the auricin gene cluster of Streptomyces aureofaciens CCM3239.
  (2016) Appl. Microbiol. Biotechnol. 100(7): 3177-3195.
 38. Stano, M., Beke, G., Klucar, L.
  viruSITE-integrated database for viral genomics.
  (2016) Database 2016: baw162-.
 39. Halgasova, N., Solteszova, B., Pevala, V., Kostan, J., Kutejova, E., Bukovska, G.
  A RepA-like protein from bacteriophage BFK20 is a multifunctional protein with primase, polymerase, NTPase and helicase activities.
  (2015) Virus Res. 210: 178-187.
 40. Knirschova, R., Novakova, R., Mingyar, E., Bekeova, C., Homerova, D., Kormanec, J.
  Utilization of a reporter system based on the blue pigment indigoidine biosynthetic gene bpsA for detection of promoter activity and deletion of genes in Streptomyces.
  (2015) J. Microbiol. Methods 113: 1-3.
 41. Medema, M.H., Kormanec, J.
  Minimum information about a biosynthetic gene cluster.
  (2015) Nat Chem Biol 11(9): 625-631.
 42. Mingyar, E., Feckova, L., Novakova, R., Bekeova, C., Kormanec, J.
  A gamma-butyrolactone autoregulator-receptor system involved in the regulation of auricin production in Streptomyces aureofaciens CCM 3239.
  (2015) Appl. Microbiol. Biotechnol. 99(1): 309-325.
 43. Solteszova, B., Halgasova, N., Bukovska, G.
  Interaction between phage BFK20 helicase gp41 and its host Brevibacterium flavum primase DnaG.
  (2015) Virus Res. 196: 150-156.
 44. Ugorcakova, J., Medzova, L., Solteszova, B., Bukovska, G.
  Characterization of a phiBP endolysin encoded by the Paenibacillus polymyxa CCM 7400 phage.
  (2015) FEMS Microbiol. Lett. 362(fnv098): 1-9.
 45. Bukovska, G., Halgasova, N., Balusikova, L., Koscova, H., Bukovsky, M.
  Immunodetection and N-terminal sequencing of DNA replication proteins of bacteriophage BFK20 – lytic phage of Brevibacterium flavum.
  (2014) Acta Virol. 58(2): 152-159.
 46. Kormanec, J., Novakova, R., Mingyar, E., Feckova, L.
  Intriguing properties of the angucycline antibiotic auricin and complex regulation of its biosynthesis.
  (2014) Appl. Microbiol. Biotechnol. 98(1): 45-60.
 47. Mingyar, E., Sevcikova, B., Rezuchova, B., Homerova, D., Novakova, R., Kormanec, J.
  The SigF-specific anti-sigma factor RsfA is one of the protein kinases that phosphorylates the pleiotropic anti-anti-sigma factor BldG in Streptomyces coelicolor A3(2).
  (2014) Gene 538(2): 280-287.
 48. Csaderova, L., Debreova, M., Radvak, P., Stano, M., Vrestiakova, M., Kopacek, J., Pastorekova, S., Svastova, E.
  The effect of carbonic anhydrase IX on focal contacts during cell spreading and migration.
  (2013) Front. Physiol. 4: 271-.
 49. Hartmann, T., Zhang, B., Baronian, G., Schulthess, B., Homerova, D., Grubmuller, S., Kutzner, E., Gaupp, R., Bertram, R., Powers, R., Eisenreich, W., Kormanec, J., Herrmann, M., Molle, V., Somerville, G.A.
  Catabolite control protein E (CcpE) is a LysR-type transcriptional regulator of TCA cycle activity in Staphylococcus aureus.
  (2013) J. Biol. Chem. 288(50): 36116-36128.
 50. Hojckova, K., Stano, M., Klucar, L.
  phiBIOTICS: catalogue of therapeutic enzybiotics, relevant research studies and practical applications.
  (2013) BMC Microbiol. 13: 53-.
 51. Kutas, P., Feckova, L., Rehakova, A., Novakova, R., Homerova, D., Mingyar, E., Rezuchova, B., Sevcikova, B., Kormanec, J.
  Strict control of auricin production in Streptomyces aureofaciens CCM 3239 involves a feedback mechanism.
  (2013) Appl. Microbiol. Biotechnol. 97(6): 2413-2421.
 52. Novakova, R., Knirschova, R., Farkasovsky, M., Feckova, L., Rehakova, A., Mingyar, E., Kormanec, J.
  The gene cluster aur1 for the angucycline antibiotic auricin is located on a large linear plasmid pSA3239 in Streptomyces aureofaciens CCM 3239.
  (2013) FEMS Microbiol. Lett. 342(2): 130-137.
 53. Rehakova, A., Novakova, R., Feckova, L., Mingyar, E., Kormanec, J.
  A gene determining a new member of the SARP-family contributes to transcription of genes for the synthesis of the angucycline polyketide auricin in Streptomyces aureofaciens CCM 3239.
  (2013) FEMS Microbiol. Lett. 346(1): 45-55.
 54. Rezuchova, B., Homerova, D., Sevcikova, B., Novakova, R., Feckova, L., Roberts, M., Kormanec, J.
  Phenotypic analysis of Salmonella enterica serovar Typhimurium rpoE mutants encoding RNA polymerase extracytoplasmic stress response sigma factors RpoE with altered promoter specificity.
  (2013) Arch Microbiol. 195(1): 27-36.
 55. Halgasova, N., Mesarosova, I., Bukovska, G.
  Identification of a bifunctional primase–polymerase domain of corynephage BFK20 replication protein gp43.
  (2012) Virus Res. 163: 454-460.
 56. Homerova, D., Sevcikova, B., Rezuchova, B., Kormanec, J.
  Regulation of an alternative sigma factor SigI by a partner switching mechanism with an anti-sigma factor PrsI and an anti-anti-sigma factor ArsI in Streptomyces coelicolor A3(2).
  (2012) Gene 492(1): 71-80.
 57. Ugorcakova, J., Hlavaty, T., Novotna, T., Bukovska, G.
  Detection of point mutations in KRAS oncogene by real-time PCR-based genotyping assay in GIT diseases.
  (2012) Bratisl. Med. J. 113(2): 73-79.
 58. Facey, P.D., Sevcikova, B., Novakova, R., Hitchings, M.D., Crack, J.C., Kormanec, J., Dyson, P., Del Sol, R.
  The dpsA gene of Streptomyces coelicolor: induction of expression from a single promoter in response to environmental stress or during development.
  (2011) PLoS One 6(9): e25593-.
 59. Gerova, M., Halgasova, N., Ugorcakova, J., Bukovska, G.
  Endolysin of bacteriophage BFK20: evidence ofa catalytic and a cell wall binding domain.
  (2011) FEMS Microbiol. Lett. 321(2): 83-91.
 60. Homerova, D., Rezuchova, B., Stevenson, A., Skovierova, H., Roberts, M., Kormanec, J.
  Characterization of the micA gene encoding a small regulatory RpoE-dependent RNA in Salmonella enterica serovar Typhimurium.
  (2011) Folia Microbiol. 56(1): 59-65.
 61. Novakova, R., Rehakova, A., Kutas, P., Feckova, L., Kormanec, J.
  The role of two SARP-family transcriptional regulators in regulation of the auricin gene cluster in Streptomyces aureofaciens CCM 3239.
  (2011) Microbiology-(UK) 157(6): 1629-1639.
 62. Novakova, R., Rehakova, A., Feckova, L., Kutas, P., Knirschova, R., Kormanec, J.
  Genetic manipulation of pathway regulation for overproduction of angucycline-like antibiotic auricin in Streptomyces aureofaciens CCM 3239.
  (2011) Folia Microbiol. 56(3): 278-282.
 63. Rowley, G., Skovierova, H., Stevenson, A., Rezuchova, B., Homerova, D., Lewis, R.J., Sherry, A., Kormanec, J., Roberts, M.
  The periplasmic chaperone Skp is required for Salmonella Typhimurium infection in a murine Typhoid model.
  (2011) Microbiology-(UK) 157(3): 848-858.
 64. Stano, M., Klucar, L.
  phiGENOME: An integrative navigation throughout bacteriophage genomes .
  (2011) Genomics 98(5): 376-380.
 65. Halgasova, N., Ugorcakova, J., Gerova, M., Timko, J., Bukovska, G.
  Isolation and characterization of bacteriophage BP from Paenibacillus polymyxa CCM 7400.
  (2010) FEMS Microbiol. Lett. 305(2): 128-135.
 66. Homerova, D., Rezuchova, B., Skovierova, H., Kormanec, J.
  The expression of the rpoE operon is fine-tuned by the internal rseAp promoter in Salmonella enterica serovar Typhimurium.
  (2010) Biologia 65(6): 932-938.
 67. Klucar, L., Stano, M., Hajduk, M.
  phiSITE: database of gene regulation in bacteriophages.
  (2010) Nucleic Acids Res. 38(Database issue): D366-D370.
 68. Novakova, R., Odnogova, Z., Kutas, P., Feckova, L., Kormanec, J.
  Identification and characterization of an indigoidine-like gene for a blue pigment biosynthesis in Streptomyces aureofaciens CCM 3239.
  (2010) Folia Microbiol. 55(2): 119-125.
 69. Novakova, R., Kutas, P., Feckova, L., Kormanec, J.
  The role of the TetR-family transcriptional regulator Aur1R in negative regulation of the auricin gene cluster in Streptomyces aureofaciens CCM 3239.
  (2010) Microbiology-(UK) 156(8): 2374-2383.
 70. Sevcikova, B., Rezuchova, B., Homerova, D., Kormanec, J.
  The Anti-Anti-Sigma Factor BldG Is Involved in Activation of the Stress Response Sigma Factor SigH in Streptomyces coelicolor A3(2).
  (2010) J. Bacteriol. 192(21): 5674-5681.
 71. Smidak, R., Kralovicova, M., Sevcikova, B., Jakubcová, M., Kormanec, J., Timko, J., Turna, J.
  Sequence analysis and gene amplification study of the penicillin biosynthesis gene cluster from different strains of Penicillium chrysogenum.
  (2010) Biologia 65(1): 1-6.
 72. Smidak, R., Jopcik, M., Kralovicova, M., Gajdosikova, J., Kormanec, J., Timko, J., Turna, J.
  Core Promoters of the Penicillin Biosynthesis Genes and Quantitative RT-PCR Analysis of These Genes in High and Low Production Strain of Penicillium chrysogenum.
  (2010) Folia Microbiol. 55(2): 126-132.
 73. D'Elia, D., Gisel, A., Eriksson, N.E., Kossida, S., Mattila, K., Klucar, L., Bongcam-Rudloff, E.
  The 20th anniversary of EMBnet: 20 years of bioinformatics for the Life Sciences community.
  (2009) BMC Bioinformatics 10(Suppl 6): S1-.
 74. Lewis, C., Skovierova, H., Rowley, G., Rezuchova, B., Homerova, D., Stevenson, A., Spencer, J., Farn, J., Kormanec, J., Roberts, M.
  Salmonella enterica Serovar Typhimurium HtrA: regulation of expression and role of the chaperone and protease activities during infection.
  (2009) Microbiology-(UK) 155(3): 873-881.
 75. Martinez, L.F., Bishop, A., Parkes, L., Del Sol, R., Salerno, P., Sevcikova, B., Mazurakova, V., Kormanec, J., Dyson, P.
  Osmoregulation in Streptomyces coelicolor: modulation of SigB activity by OsaC.
  (2009) Mol. Microbiol. 71(5): 1250-1262.
 76. Rezuchova, B., Skovierova, H., Homerova, D., Roberts, M., Kormanec, J.
  A mutant of Salmonella enterica serovar Typhimurium RNA polymerase extracytoplasmic stress response sigma factor SigE with altered promoter specificity.
  (2009) Mol. Genet. Genomics 282(2): 119-129.
 77. Schulthess, B., Meier, S., Homerova, D., Goerke, C., Wolz, C., Kormanec, J., Berger-Bachi, B., Bischoff, M.
  Functional characterization of the SigB-dependent yabJ-spoVG operon in Staphylococcus aureus: role in methycillin and glycopeptide resistance.
  (2009) Antimicrob. Agents Chemother. 53(5): 1832-1839.
 78. Harraghy, N., Homerova, D., Herrmann, M., Kormanec, J.
  Mapping the transcription start point of the Staphylococcus aureus eap, emp and vwb promoters reveals a conserved sequence that is essential for expression of these genes.
  (2008) J. Bacteriol. 190(1): 447-451.
 79. Homerova, D., Halgasova, L., Kormanec, J.
  Cascade of extracytoplasmic function sigma factors in Mycobacterium tuberculosis: identification of a SigJ-dependent promoter upstream of sigI.
  (2008) FEMS Microbiol. Lett. 280(1): 120-126.
 80. Lewis, C., Skovierova, H., Rowley, G., Rezuchova, B., Homerova, D., Stevenson, A., Sherry, A., Kormanec, J., Roberts, M.
  Small outer membrane lipoprotein, SmpA, is regulated by RpoE and has a role in cell envelope integrity and virulence of Salmonella enterica Serovar Typhimurium.
  (2008) Microbiology-(UK) 154(3): 979-988.
 81. Homerova, D., Surdova, K., Mikusova, K., Kormanec, J.
  Identification of promoters recognized by RNA polymerase containing Mycobacterium tuberculosis stress-response sigma factor sigmaF .
  (2007) Arch Microbiol. 187(3): 185-197.
 82. Kenyon, W.J., Nicholson, K.L., Rezuchova, B., Homerova, D., Portillo, F.G., Finlay, B.B., Pallen, M., Kormanec, J., Spector, M.
  SigS dependent carbon-starvation-induction of pbpG (PBP7) is required for the starvation-stress response in Salmonella enterica serovar Typhimurium.
  (2007) Microbiology-(UK) 153(7): 2148-2158.
 83. Knirschova, R., Novakova, R., Feckova, L., Timko, J., Turna, J., Bistakova, J., Kormanec, J.
  Multiple regulatory genes in the salinomycin biosynthetic gene cluster of Streptomyces albus CCM 4719.
  (2007) Folia Microbiol. 52(4): 359-365.
 84. Majtan, T., Halgasova, N., Bukovska, G., Timko, J.
  Transcriptional profiling of bacteriophage BFK20: Coexpression interrogated by "guilt-by-association" algorithm .
  (2007) Virology 359(1): 55-65.
 85. Meier, S., Goerke, C., Wolz, C., Seidl, K., Homerova, D., Schulthess, B., Kormanec, J., Berger-Bachi, B., Bischoff, M.
  SigB and SigB-dependent arlRS and yabJ-spoVG loci affect capsule formation in Staphylococcus aureus.
  (2007) Infect. Immun. 75(9): 4562-4571.
 86. Bukovska, G., Klucar, L., Vlcek, C., Adamovic, J., Turna, J., Timko, J.
  Complete nucleotide sequence and genome analysis of bacteriophage BFK20 - A lytic phage of the industrial producer Brevibacterium flavum.
  (2006) Virology 348(1): 57-71.
 87. Ghorbel, S., Kormanec, J., Artus, A., Virolle, M.J.
  Transcriptional studies and regulatory interactions between the phoR/phoP operon and the phoU, mtpA and ppk genes of Streptomyces lividans TK24.
  (2006) J. Bacteriol. 188(2): 677-686.
 88. Ghorbel, S., Smirnov, A., Chouayekh, H., Sperandio, B., Esnault, C., Kormanec, J., Virolle, M.J.
  Regulation of ppk expression and in vivo function of Ppk in Streptomyces lividans TK24.
  (2006) J. Bacteriol. 188(7): 6269-6279.
 89. Mazurakova, V., Sevcikova, B., Rezuchova, B., Kormanec, J.
  Cascade of sigma factors in streptomycetes: identification of a new extracytoplasmic function sigma factor sigmaJ that is under the control of the stress-response sigma factor sigmaH in Streptomyces coelicolor A3(2).
  (2006) Arch Microbiol. 186(6): 435-446.
 90. Rowley, G., Spector, M., Kormanec, J., Roberts, M.
  Pushing the envelope: extracytoplasmic stress responses in bacterial pathogens.
  (2006) Nat. Rev. Microbiol. 4(5): 383-394.
 91. Skovierova, H., Rezuchova, B., Homerova, D., Roberts, M., Kormanec, J.
  Characterization of the sigmaE-dependent rpoEp3 promoter of Salmonella enterica serovar Typhimurium.
  (2006) FEMS Microbiol. Lett. 261(1): 53-59.
 92. Skovierova, H., Rowley, G., Rezuchova, B., Homerova, D., Lewis, C., Roberts, M., Kormanec, J.
  Identification of the sigmaE regulon of Salmonella enterica serovar Typhimurium.
  (2006) Microbiology-(UK) 152(5): 1347-1359.
 93. Ugorcakova, J., Hlavaty, T., Babal, P., Janega, P., Bukovska, G., Halgasova, N., Hlavata, A., Timko, J., Duris, I.
  Assay design and optimization of mutant-enriched PCR based method for detection of K-ras gene mutations in pancreatic carcinoma.
  (2006) Neoplasma 53(5): 363-371.
 94. Entenza, J.M., Moreillon, P., Senn, M.M., Kormanec, J., Dunman, P., Berger-Bachi, B., Projan, S., Bischoff, M.
  Role of sigmaB in the Expression of Staphylococcus aureus Cell Wall Adhesins ClfA and FnbA and Contribution to Infectivity in a Rat Model of Experimental Endocarditis.
  (2005) Infect. Immun. 73: 990-998.
 95. Halgasova, N., Majtan, T., Ugorcakova, J., Timko, J., Bukovska, G.
  Resistance of corynebacterial strains to infection and lysis by corynephage BFK 20.
  (2005) J. Appl. Microbiol. 98: 184-192.
 96. Harraghy, N., Kormanec, J., Wolz, C., Homerova, D., Goerke, C., Ohlsen, K., Qazi, S., Hill, C.P., Herrmann, M.
  Sae is essential for expression of the staphylococcal adhesins Eap and Emp.
  (2005) Microbiology-(UK) 151: 1789-1800.
 97. Natarajan, S., Renczesova, V., Kukuckova, M., Celec, P., Stuchlik, S., Turna, J.
  GMO from the point of view of horizontal gene transfer.
  (2005) Biologia 60(6): 633-639.
 98. Nguyen, L.D., Holub, M., Kalachova, L., Weiserova, M., Kormanec, J., Benada, O., Kofronova, O., Weiser, J.
  Post-translational modification(s) and cell distribution of Streptomyces aureofaciens translation elongation factor Tu overproduced in Escherichia coli.
  (2005) Folia Microbiol. 50(5): 393-400.
 99. Novakova, R., Homerova, D., Feckova, L., Kormanec, J.
  Characterization of a regulatory gene essential for the production of the angucyclinelike polyketide antibiotic auricin in Streptomyces aureofaciens CCM 3239.
  (2005) Microbiology-(UK) 151(8): 2693-2706.
 100. Rowley, G., Stevenson, A., Kormanec, J., Roberts, M.
  Effect of inactivation of degS on Salmonella enterica serovar Typhimurium in vitro and in vivo.
  (2005) Infect. Immun. 73(1): 459-463.
 101. Senn, M.M., Giachino, P., Homerova, D., Steinhuber, A., Strassner, J., Kormanec, J., Fluckiger, U., Berger-Bachi, B., Bischoff, M.
  Molecular analysis and organization of the sigmaB operon in Staphylococcus aureus.
  (2005) J. Bacteriol. 187(3): 8006-8019.
 102. Sevcikova, B., Mazurakova, V., Kormanec, J.
  Characterization of the alternative sigma factor sigmaG in Streptomyces coelicolor A3(2).
  (2005) Folia Microbiol. 50(1): 47-58.
 103. Bischoff, M., Dunman, P., Kormanec, J., Macapagal, D., Murphy, E., Mounts, W., Berger-Bachi, B., Projan, S.
  Microarray-based analysis of the Staphylococcus aureus sigmaB regulon.
  (2004) J. Bacteriol. 186(13): 4085-4099.
 104. Drahovska, H., Slobodnikova, L., Kocincova, D., Seman, N., Koncekova, R., Trupl, J., Turna, J.
  Antibiotic resistance and virulence factors among clinical and food enterococci isolated in Slovakia.
  (2004) Folia Microbiol. 49(6): 763-768.
 105. Godany, A., Bukovska, G., Farkasovska, J., Brnakova, Z., Dmitriev, A., Tkacikova, L., Ayele, T., Mikula, I.
  Characterization of a Complex Restriction- Modification System Detected in Staphylococcus aureus and Streptococcus agalactiae strains Isolated from Infections of Domestic Animals.
  (2004) Folia Microbiol. 49(3): 307-314.
 106. Homerova, D., Bischoff, M., Dumolin, A., Kormanec, J.
  Optimization of a two-plasmid system for the identification of promoters recognized by RNA polymerase containing Staphylococcus aureus alternative sigma factor sigmaB.
  (2004) FEMS Microbiol. Lett. 232: 173-179.
 107. Homerova, D., Surdova, K., Kormanec, J.
  Optimization of a two-plasmid system for the identification of promoters recognized by RNA polymerase containing Mycobacterium tuberculosis stress response sigma factor sigmaF.
  (2004) Folia Microbiol. 49(6): 685-692.
 108. Humphreys, S., Rowley, G., Stevenson, A., Anjum, M.F., Woodward, M.J., Gildbert, S., Kormanec, J., Roberts, M.
  Role of the two-component regulator CpxAR in the virulence of Salmonella enterica serotype Typhimurium.
  (2004) Infect. Immun. 72(8): 4654-4654.
 109. Majtan, T., Bukovska, G., Timko, J.
  DNA microarray – technique and applications in microbial systems.
  (2004) Folia Microbiol. 49(6): 635-664.
 110. Miticka, H., Rezuchova, B., Homerova, D., Roberts, M., Kormanec, J.
  Identification of nucleotides critical for activity of the sigmaE-dependent rpoEp3 promoter in Salmonella enterica serovar Typhimurium.
  (2004) FEMS Microbiol. Lett. 238(1): 227-233.
 111. Novakova, R., Bistakova, J., Kormanec, J.
  Characterization of the polyketide spore pigment cluster whiESa in Streptomyces aureofaciens CCM 3239.
  (2004) Arch Microbiol. 182(5): 388-395.
 112. Novakova, R., Bistakova, J., Homerova, D., Rezuchova, B., Feckova, L., Kormanec, J.
  Cloning and characterization of a new polyketide synthase gene cluster in Streptomyces aureofaciens CCM 3239.
  (2004) DNA Seq. 15(3): 188-195.
 113. Sevcikova, B., Kormanec, J.
  Differential production of two antibiotics of Streptomyces coelicolor A3(2), actinorhodin and undecylprodigiosin, upon salt stress conditions.
  (2004) Arch Microbiol. 181(5): 384-389.
 114. Studholme, D.J., Bentley, S.D., Kormanec, J.
  Bioinformatic identification of novel regulatory DNA sequence motifs in Streptomyces coelicolor.
  (2004) BMC Microbiol. 4: 1-12.
 115. Godany, A., Bukovska, G., Farkasovska, J., Mikula, I.
  Phage therapy:alternative approach to antibiotics.
  (2003) Biologia 58(3): 313-321.
 116. Homerova, D., Sevcikova, B., Kormanec, J.
  Characterization of the Streptomyces coelicolor A3(2) wblE gene, encoding a homologue of the sporulation transcription factor.
  (2003) Folia Microbiol. 48(4): 489-495.
 117. Miticka, H., Rowley, G., Rezuchova, B., Homerova, D., Humphreys, S., Farn, J., Roberts, M., Kormanec, J.
  Transcriptional analysis of the rpoE gene encoding extracytoplasmic stress response sigma factor sigmaE in Salmonella enterica serovar Typhimurium.
  (2003) FEMS Microbiol. Lett. 226: 307-314.
 118. Rezuchova, B., Miticka, H., Homerova, D., Roberts, M., Kormanec, J.
  New members of the Escherichia coli sigmaE regulon identified by a two-plasmid system.
  (2003) FEMS Microbiol. Lett. 225: 1-7.
 119. Sevcikova, B., Kormanec, J.
  The sgB gene, encoding a member of the regulon of stress-response sigma factor sigmaH, is essential for aerial mycelium septation in Streptomyces coelicolor A3(2).
  (2003) Arch Microbiol. 180: 380-384.
 120. Ugorcakova, J., Bukovska, G.
  Lysins and holins: tools of phage-induced lysis (Review).
  (2003) Biologia 58: 327-334.
 121. Halgasova, N., Bukovska, G., Ugorcakova, J., Timko, J., Kormanec, J.
  The Brevibacterium flavum sigma factor SigB has a role in the environmental stress response.
  (2002) FEMS Microbiol. Lett. 216(1): 77-84.
 122. Homerova, D., Knirschova, R., Kormanec, J.
  Response Regulator ChiR Regulates Expression of Chitinase Gene, chiC, in Streptomyces coelicolor.
  (2002) Folia Microbiol. 47(5): 499-505.
 123. Kormanec, J., Sevcikova, B.
  Stress-response sigma factor sigmaH directs expression of the gltB gene encoding glutamate synthase in Streptomyces coelicolor A3(2).
  (2002) Biochim Biophys Acta - Gene Regul Mech 1577(1): 149-154.
 124. Kormanec, J., Sevcikova, B.
  The stress-response sigma factor sigmaH controls the expression of ssgB, a homologue of the sporulation-specific cell division gene ssgA in Streptomyces coelicolor A3(2).
  (2002) Mol. Genet. Genomics 267(4): 536-543.
 125. Novakova, R., Bistakova, J., Homerova, D., Rezuchova, B., Kormanec, J.
  Cloning and characterization of a polyketide synthase gene cluster involved in biosynthesis of a proposed angucycline-like polyketide auricin in Streptomyces aureofaciens CCM 3239.
  (2002) Gene 297(1-2): 197-208.
 126. Puskarova, A., Ferianc, P., Kormanec, J., Homerova, D., Farewell, A., Nystrom, T.
  Regulation of yodA encoding a novel cadmium-induced protein in Escherichia coli.
  (2002) Microbiology-(UK) 146(12): 3801-3811.
 127. Sevcikova, B., Kormanec, J.
  Activity of the Streptomyces coelicolor stress-response sigma factor sigmaH is regulated by an anti-sigma factor.
  (2002) FEMS Microbiol. Lett. 209(2): 229-235.
 128. Farkasovska, J., Godany, A., Bukovska, G., Timko, J.
  An origin of DNA replication from streptomycete phage ΦU1.
  (2001) Folia Microbiol. 46(6): 483-487.
 129. Godany, A., Farkasovska, J., Ziffova, M., Bukovska, G.
  Transfer of plasmid DNA by streptomycete phage ΦU1.
  (2001) Biologia 56(3): 257-261.
 130. Godany, A., Farkasovska, J., Bukovska, G., Timko, J.
  Connection between foreign DNA replication and induced expression of the restriction-modification system in Streptomyces aureofaciens.
  (2001) Folia Microbiol. 46(3): 193-196.
 131. Halgasova, N., Bukovska, G., Timko, J., Kormanec, J.
  Cloning and transcriptional characterization of two sigma factor genes sigA and sigB from Brevibacterium flavum.
  (2001) Curr. Microbiol. 43(4): 249-254.
 132. Homerova, D., Kormanec, J.
  Identification of DNA-binding proteins involved in regulation of expression of the Streptomyces aureofaciens whiH gene, encoding sporulation transcription factor.
  (2001) Folia Microbiol. 46(6): 527-534.
 133. Homerova, D., Sprusansky, O., Kutejova, E., Kormanec, J.
  Some features of DNA-binding Proteins Involved in the Regulation of the Streptomyces aureofaciens gap Gene, Encoding Glyceraldehyde-3-phosphate Dehydrogenase.
  (2001) Folia Microbiol. 47(4): 311-317.
 134. Klucar, L., Novakova, R., Homerova, D., Sevcikova, B., Turna, J., Kormanec, J.
  Phylogenetic analysis of the rplA genes encoding ribosomal protein L1.
  (2001) Folia Microbiol. 46(2): 99-106.
 135. Kormanec, J., Novakova, R., Homerova, D., Rezuchova, B.
  Streptomyces aureofaciens sporulation-specific sigma factor sigma-RpoZ directs expression of a gene encoding protein similar to hydrolases involved in degradation of the lignin-related biphenyl compounds.
  (2001) Res. Microbiol. 152(10): 883-888.
 136. Kormanec, J., Homerova, D., Sevcikova, B., Rezuchova, B.
  A method for isolation of small DNA fragments from agarose and polyacrylamide gels.
  (2001) Anal. Biochem. 293(1): 138-139.
 137. Novakova, R., Homerova, D., Kinne, R.K., Kinne-Saffran, E., Lin, J.T.
  Identification of a Region Critically Involved in the Interaction of Phlorizin with the Rabbit Sodium-D-Glucose Cotransporter SGLT1.
  (2001) J MEMBR BIOL 184(1): 55-60.
 138. Rezuchova, B., Kormanec, J.
  A two-plasmid system for identification of promoters recognized by RNA polymerase containing extracytoplasmic stress response sigmaE in Escherichia coli.
  (2001) J. Microbiol. Methods 45(2): 103-111.
 139. Sevcikova, B., Benada, O., Kofronova, O., Kormanec, J.
  Stress-response sigma factor sigmaH is essential for morphological differentiation of Streptomyces coelicolor A3(2).
  (2001) Arch Microbiol. 177(1): 98-106.
 140. Sprusansky, O., Rezuchova, B., Homerova, D., Kormanec, J.
  Expression of the gap gene encoding glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase of Streptomyces aureofaciens requires GapR, a member of the AraC/XylS family of transcriptional activators.
  (2001) Microbiology-(UK) 147(5): 1291-1301.
 141. Homerova, D., Sevcikova, B., Sprusansky, O., Kormanec, J.
  Identification of DNA-binding proteins involved in regulation of expression of the Streptomyces aureofaciens sigF gene, encoding sporulation sigma factor sigmaF.
  (2000) Microbiology-(UK) 146: 2919-2928.
 142. Kormanec, J., Sevcikova, B.
  Identification and transcriptional analysis of a cold shock inducible gene, cspA, in Streptomyces coelicolor A3(2).
  (2000) Mol. Genet. Genomics 264: 251-256.
 143. Kormanec, J., Sevcikova, B., Halgasova, N., Knirschova, R., Rezuchova, B.
  Identification and transcriptional characterization of the gene encoding the stress-response sigma factor sigmaH in Streptomyces coelicolor A3(2).
  (2000) FEMS Microbiol. Lett. 189: 31-38.
 144. Kormanec, J., Sevcikova, B., Homerova, D.
  Cloning of a two-component regulatory system likely involved in regulation of chitinase in Streptomyces coelicolor A3(2).
  (2000) Folia Microbiol. 45(5): 397-406.
 145. Kormutakova, R., Klucar, L., Turna, J.
  DNA sequence analysis of the tellurite-resistance determinant from clinical strain of Escherichia coli and identification of essential genes.
  (2000) Biometals 13(2): 135-139.
 146. Ugorcakova, J., Bukovska, G., Timko, J.
  Construction of the promoter-probe shuttle vectors for Escherichia coli and corynebacteria on the basis of promoterless alpha-amylase gene.
  (2000) Folia Microbiol. 45(2): 114-120.
 147. Kormanec, J., Novakova, R., Homerova, D., Sevcikova, B.
  The Streptomyces aureofaciens homologue of the sporulation gene whiH is dependent on rpoZ-encoded sigma factor.
  (1999) Biochim Biophys Acta - Gene Regul Mech 1444(1): 80-84.
 148. Kormanec, J., Homerova, D., Barak, I., Sevcikova, B.
  A new gene, sigG, encoding a putative alternative sigma factor of Streptomyces coelicolor A3(2).
  (1999) FEMS Microbiol. Lett. 172(2): 153-158.
 149. Kormanec, J., Novakova, R., Klucar, L., Homerova, D., Sevcikova, B., Sprusansky, O.
  Cloning of the rplA gene encoding ribosomal protein L1 from Streptomyces aureofaciens, and its transcriptional analysis in the course of differentiation.
  (1999) FEMS Microbiol. Lett. 178: 129-134.
 150. Lin, J.T., Kormanec, J., Homerova, D., Kinne, R.K.
  Probing of the high-affinity sodium/glucose cotransporter (SGLT1) with histidine-tagged mutants.
  (1999) J MEMBR BIOL 170(3): 243-252.
 151. Sprusansky, O., Homerova, D., Sevcikova, B., Kormanec, J.
  Cloning of the putative aldehyde dehydrogenase, aldA, gene from Streptomyces aureofaciens.
  (1999) Folia Microbiol. 44(5): 491-502.
 152. Farkasovska, J., Godany, A., Bukovska, G., Raslik, I., Timko, J., Turna, J.
  Plasmid transduction by actinophage φU1.
  (1998) Chem. Pap. 52(spec.iss.): 276-277.
 153. Godany, A., Farkasovska, J., Bukovska, G., Raslik, I., Timko, J., Turna, J., Pristas, P.
  Expression of a silent type II. Restriction system in Streptomyces aureofaciens strains after actinophage infection.
  (1998) Chem. Pap. 52(spec.iss.): 281-281.
 154. Homerova, D., Sprusansky, O., Potuckova, L., Sevcikova, B., Novakova, R., Rezuchova, B., Kormanec, J.
  The gene downstream of Streptomyces aureofaciens whiB encodes a large protein with proposed transmembrane localization, and is induced by glucose.
  (1998) Biochim Biophys Acta - Gene Regul Mech 1397(2): 151-155.
 155. Kormanec, J., Sevcikova, B., Sprusansky, O., Benada, O., Kofronova, O., Novakova, R., Rezuchova, B., Potuckova, L., Homerova, D.
  The Streptomyces aureofaciens homologue of the whiB gene is essential for sporulation and its expression correlates with the developmental stage.
  (1998) Folia Microbiol. 43(6): 605-612.
 156. Lin, J.T., Kormanec, J., Wehner, F., Wielert-Badt, S., Kinne, R.K.
  High-level expression of Na+/D-glucose cotransporter (SGLT1) in a stably transfected Chinese hamster ovary cell line.
  (1998) Biochim Biophys Acta - Biomembr 1373(2): 309-320.
 157. Novakova, R., Sevcikova, B., Kormanec, J.
  A method for the identification of promoters recognized by RNA polymerase containing a particular sigma factor: Cloning of a developmentally regulated promoter and corresponding gene directed by the Streptomyces aureofaciens sigma factor RpoZ.
  (1998) Gene 208(1): 43-50.
 158. Raslik, I., Bukovska, G., Godany, A., Timko, J.
  Analysis of the nucleotide sequence of the genome of Brevibacterium flavum CCM 251 bacteriophage BFK20.
  (1998) Chem. Pap. 52(spec.iss.): 266-267.
 159. Kormanec, J., Lempelova, A., Novakova, R., Rezuchova, B., Homerova, D.
  Expression of the Streptomyces aureofaciens glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase gene (gap) is developmentally regulated and induced by glucose.
  (1997) Microbiology-(UK) 143(11): 3555-3561.
 160. Rezuchova, B., Barak, I., Kormanec, J.
  Disruption of a sigma factor gene, sigF, affects an intermediate stage of spore pigment production in Streptomyces aureofaciens.
  (1997) FEMS Microbiol. Lett. 153(2): 371-377.
 161. Homerova, D., Benada, O., Kofronova, O., Rezuchova, B., Kormanec, J.
  Disruption of a glycogen branching enzyme gene, glgB, specifically affects the sporulation-associated phase of glycogen accumulation in Streptomyces aureofaciens.
  (1996) Microbiology-(UK) 142: 1201-1208.
 162. Kelemen, G.H., Brown, G.L., Kormanec, J., Potuckova, L., Chater, K.F., Buttner, M.J.
  The positions of the sigma-factor genes, whiG and sigF, in the hierarchy controlling the development of spore chains in the aerial hyphae of Streptomyces coelicolor A3(2).
  (1996) Mol. Microbiol. 21(3): 593-603.
 163. Kormanec, J., Homerova, D., Potuckova, L., Novakova, R., Rezuchova, B.
  Differential expression of two sporulation specific sigma factors of Streptomyces aureofaciens correlates with the developmental stage.
  (1996) Gene 181(1-2): 19-27.
 164. Ugorcakova, J., Jucovic, M., Bukovska, G., Timko, J.
  Construction and characterization of new corynebacterial plasmids carrying the alpha-amylase gene.
  (1996) Folia Microbiol. 41(1): 10-14.
 165. Kormanec, J., Lempelova, A., Farkasovsky, M., Homerova, D.
  Cloning, sequencing and expression in Escherichia coli of a Streptomyces aureofaciens gene encoding glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase .
  (1995) Gene 165(1): 77-80.
 166. Potuckova, L., Kelemen, G.H., Findlay, K.C., Lonetto, M.A., Buttner, M.J., Kormanec, J.
  A new RNA polymerase sigma factor, sigmaF, is required for the late stages of morphological differentiation in Streptomyces spp.
  (1995) Mol. Microbiol. 17(1): 37-48.
 167. Halgasova, N., Kutejova, E., Timko, J.
  Purification and some characteristics of the acetylxylan esterase from Schizophyllum commune.
  (1994) Biochem J. 298: 751-755.
 168. Homerova, D., Kormanec, J.
  Cloning of the putative glycogen branching enzyme gene, glgB, from Streptomyces aureofaciens.
  (1994) Biochim Biophys Acta - Gene Regul Mech 1200(3): 334-336.
 169. Koptides, M., Ugorcakova, J., Baloghova, E., Bukovska, G., Timko, J.
  Characterization and sequence analysis of the F2 promoter from corynephage BFK20.
  (1994) Acta Virol. 38(4): 223-228.
 170. Kormanec, J., Potuckova, L., Rezuchova, B.
  The Streptomyces aureofaciens homologue of the whiG gene encoding a putative sigma factor essential for sporulation.
  (1994) Gene 143(1): 101-103.
 171. Kormanec, J., Farkasovsky, M.
  Isolation of total RNA from yeast and bacteria and detection of rRNA in Northern blots.
  (1994) BIOTECHNIQUES 17(5): 838-842.
 172. Kormanec, J., Farkasovsky, M.
  Simple and reliable determination of radioactive precursors incorporation into nucleic acids in vitro.
  (1993) BIOTECHNIQUES 15(3): 400-400.
 173. Kormanec, J., Rezuchova, B., Farkasovsky, M.
  Optimization of Streptomyces aureofaciens transformation and disruption of the hrdA gene encoding a homologue of the principal sigma factors.
  (1993) J Gen Microbiol 139: 2525-2529.
 174. Kormanec, J., Farkasovsky, M.
  Differential expression of principal sigma factor homologues of Streptomyces aureofaciens correlates with the developmental stage.
  (1993) Nucleic Acids Res. 21(6): 3647-3652.
 175. Kormanec, J., Homerova, D.
  Streptomyces aureofaciens whiB gene encoding putative transcription factor essential for differentiation.
  (1993) Nucleic Acids Res. 21(10): 2512-2512.
 176. Slugenova, M., Bukovska, G., Turna, J., Timko, J.
  Enhanced alpha-amylase production by chromosomal integration of pTVA1 in industrial strain in Bacillus subtilis.
  (1993) Biotechnol. Lett. 15(5): 483-488.
 177. Homerova, D., Hollanderova, Z., Kormanec, J., Sevcik, J.
  Cloning and sequencing of the gene encoding a ribonuclease from Streptomyces aureofaciens CCM3239.
  (1992) Gene 119(1): 147-148.
 178. Koptides, M., Barak, I., Sisova, M., Baloghova, E., Ugorcakova, J., Timko, J.
  Characterization of bacteriophage BFK20 from Brevibacterium flavum .
  (1992) J Gen Microbiol 138: 1387-1391.
 179. Kormanec, J., Farkasovsky, M., Potuckova, L., Godar, S.
  A gene (hur) from Streptomyces aureofaciens, conferring resistance to hydroxyurea, is related to genes encoding streptomycin phosphotransferase .
  (1992) Gene 114(1): 133-137.
 180. Kormanec, J., Farkasovsky, M., Potuckova, L.
  Four genes in Streptomyces aureofaciens containing a domain characteristic of principal sigma factors.
  (1992) Gene 122(1): 63-70.
 181. Farkasovsky, M., Kormanec, J., Kollarova, M.
  Localization and characterization of a temporally regulated promoter from the Streptomyces aureofaciens 2201 plasmid pSA 2201.
  (1991) Biochim Biophys Acta - Gene Regul Mech 1088(1): 119-126.
 182. Farkasovsky, M., Kormanec, J., Kollarova, M.
  RNA polymerase heterogeneity in Streptomyces aureofaciens: characterization by antibody-linked polymerase assay.
  (1991) FEMS Microbiol. Lett. 69(1): 57-62.
 183. Kormanec, J.
  A yeast fragment having strong promoter activity in E. coli.
  (1991) Gene 106(1): 139-140.
 184. Kormanec, J., Schaaff-Gerstenschlager, I., Zimmermann, F.K., Perecko, D., Kuntzel, H.
  Nuclear migration in Saccharomyces cerevisiae is controlled by the highly repetitive 313 kD NUM1 protein.
  (1991) Mol. Gen. Genet. 230(1-2): 277-287.
 185. Mikusova, K., Potuckova, L., Kasova, E., Kormanec, J., Farkasovsky, M., Perecko, D., Kollarova, M.
  Thioredoxin and thioredoxin reductase from Streptomyces aureofaciens.
  (1991) Biologia 46: 679-684.
 186. Barak, I., Koptides, M., Jucovic, M., Sisova, M., Timko, J.
  Construction of a promoter-probe shuttle vector for Escherichia coli and brevibacteria.
  (1990) Gene 95(1): 133-135.
 187. Kormanec, J.
  Regulation of gene expression at the level of transcription in yeast.
  (1990) Biologia 45: 1049-1059.