sav_logo
O ns
Organizan truktra
Vedenie
Vedeck rada
Vedeck oddelenia
Odborov zvz
Seminre
Doktorandsk tdium
Dokumenty
Prstup k informcim
Linky
asopis Biologia[IF: 0,696]
Biologia

Ústav molekulárnej biológie SAV vznikol v roku 1976 vylenením z Biologického ústavu zaloeného v roku 1957. V roku 2000 bol k ústavu prilenený Ústav mikrobiológie SAV. Základným poslaním ústavu je základný výskum v oblasti molekulárnej biológie, mikrobiológie, štrukturálnej biológie a bioinformatiky so zameraním na štúdium biologických problémov na molekulárnej úrovni a aplikáciou týchto poznatkov v biotechnológii. Pozornos je venovaná predovšetkým genetike a fyziológii mikroorganizmov a bakteriofágov, štúdiu bunkového delenia a diferenciácie, metabolizmu mikroorganizmov a regulácii produkcie biologicky aktívnych sekundárnych metabolitov, regulácii génovej expresie, štúdiu vzahov medzi štruktúrou a funkciou proteínov a evolúcii proteínov.

Výskum na Ústave molekulárnej biológie je realizovaný v rámci vedeckých oddelení a laboratórií, ktoré riešia desiatky domácich a zahraniných grantových projektov. Ústav spolupracuje s inými pracoviskami SAV, univerzitami, ako aj so zahraninými partnermi. Ústav molekulárnej biológie je externou vzdelávacou inštitúciou pre doktorandov v študijných odboroch molekulárna biológia a mikrobiológia.

UMB_A